8.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 303/3


Valitus, jonka Brown Brothers Harriman & Co. on tehnyt 20.2.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-389/13, Brown Brothers Harriman & Co. v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 9.12.2013 antamasta tuomiosta

(Asia C-101/14 P)

2014/C 303/05

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Brown Brothers Harriman & Co. (edustaja: asianajajat P. Leander ja T. Kronhöffer)

Muu osapuoli: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) totesi 17.7.2014 antamassaan määräyksessä, että valitus jätetään tutkimatta.