7.9.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 294/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 9.7.2015 – Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta

(Asia C-63/14) (1)

((Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Valtiontuki - Sääntöjenvastainen ja sisämarkkinoille soveltumaton tuki - Takaisinperimisvelvollisuus - Täydellinen mahdottomuus - Korvaukset peruspalvelua täydentävästä lisäpalvelusta))

(2015/C 294/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamies: B. Stromsky)

Vastaaja: Ranskan tasavalta (asiamiehet: G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam ja J. Bousin)

Tuomiolauselma

1)

Ranskan tasavalta ei ole noudattanut SEUT 288 artiklan neljännen kohdan eikä valtiontuesta SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN), jota Ranska on myöntänyt Société Nationale Corse Méditerranée -yhtiölle ja Compagnie Méridionale de Navigation -yhtiölle, 2.5.2013 tehdyn komission päätöksen 2013/435/EU 3–5 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut asetetuissa määräajoissa kaikkia tarvittavia toimenpiteitä periäkseen Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) SA:lta takaisin kyseisen päätöksen 2 artiklan 1 kohdassa sääntöjenvastaisiksi ja sisämarkkinoille soveltumattomiksi todetut valtiontuet, koska se ei ole peruuttanut asetetuissa määräajoissa kaikkia kyseisen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tukimaksuja ja koska se ei ole ilmoittanut asetetussa määräajassa komissiolle toimenpiteistä, joihin kyseisen päätöksen noudattamiseksi on ryhdytty.

2)

Ranskan tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 135, 5.5.2014.