23.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 389/4


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 6.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sø- og Handelsretten – Tanska) – Post Danmark A/S v. Konkurrencerådet

(Asia C-23/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - EY 82 artikla - Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö - Joukkokirjeiden jakelun markkinat - Postitse tapahtuva suoramainonta - Jälkikäteen myönnettävien alennusten järjestelmä - Syrjäyttävä vaikutus - Yhtä tehokkaan kilpailijan kriteeri - Kilpailua rajoittavan vaikutuksen todennäköisyys ja vakavuus))

(2015/C 389/04)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sø- og Handelsretten

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Post Danmark A/S

Vastaaja: Konkurrencerådet

Tuomiolauselma

1)

Sen selvittämiseksi, voiko pääasiassa kyseessä olevan kaltaisella määräävässä asemassa olevan yrityksen käyttöön ottamalla alennusjärjestelmällä olla markkinoilla EY 82 artiklan vastainen syrjäyttävä vaikutus, on tutkittava kaikki asiassa vallitsevat olosuhteet, erityisesti alennusten myöntämistä koskevat kriteerit ja yksityiskohdat, kyseessä olevan yrityksen määräävän aseman laajuus ja merkityksellisillä markkinoilla vallitsevat erityiset kilpailuolosuhteet. Se, että alennusjärjestelmä kattaa suurimman osan markkinoiden asiakkaista, voi olla käyttökelpoinen osoitus käytännön laajuudesta ja sen vaikutuksesta markkinoihin ja tukea sitä, että kyseessä on todennäköisesti kilpailua rajoittava syrjäyttävä vaikutus.

2)

Yhtä tehokkaan kilpailijan kriteerin soveltaminen ei ole ehdoton edellytys alennusjärjestelmän toteamiselle väärinkäytöksi EY 82 artiklan kannalta arvioiden. Pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa yhtä tehokkaan kilpailijan käsitteen soveltamisella ei ole merkitystä.

3)

EY 82 artiklaa on tulkittava siten, että jotta pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen määräävässä asemassa olevan yrityksen soveltaman alennusjärjestelmän kilpailua rajoittava vaikutus kuuluu tämän artiklan soveltamisalaan, vaikutuksen on oltava todennäköinen, eikä ole tarpeen osoittaa, että se on vakava tai merkittävä.


(1)  EUVL C 78, 15.3.2014.