23.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 389/30


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.9.2015 – Petro Suisse Intertrade v. neuvosto

(Yhdistetyt asiat T-156/13 ja T-373/14) (1)

((Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden levittäminen - Varojen jäädyttäminen - Kumoamiskanne - Valtionsisäinen yhteisö - Asiavaltuus ja oikeussuojan tarve - Tutkittavaksi ottaminen - Oikeus tulla kuulluksi - Tiedoksiantovelvollisuus - Perusteluvelvollisuus - Puolustautumisoikeudet - Ilmeinen arviointivirhe - Omaisuudensuoja))

(2015/C 389/31)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Sveitsi) (edustajat: solicitor J. Grayston sekä asianajajat P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington ja D. Sellers)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bishop ja I. Rodios)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus yhtäältä Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta 21.12.2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/829YUTP (EUVL L 356, s. 71) ja Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta 21.12.2012 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1264/2012 (EUVL L 365, s. 55) ja toisaalta neuvoston 14.3.2014 päivättyyn kirjeeseen sisältyneen päätöksen, jolla pidettiin voimassa kantajaan kohdistetut rajoittavat toimenpiteet, kumoamisesta

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Petro Suisse Intertrade Co. SA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 147, 25.5.2013.