23.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 389/29


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.9.2015 – Italia ja Espanja v. komissio

(Asiat T-124/13 ja T-191/13) (1)

((Kielijärjestely - Ilmoitus avoimesta kilpailusta hallintovirkamiesten ja hallintoavustajien palvelukseen ottamiseksi - Toisen kielen valitseminen kolmen kielen joukosta - Yhteydenpidossa kilpailun hakijoiden kanssa käytettävä kieli - Asetus N:o 1 - Henkilöstösääntöjen 1 d artiklan 1 kohta, 27 artikla ja 28 artiklan f alakohta - Syrjimättömyysperiaate - Oikeasuhteisuus))

(2015/C 389/30)

Oikeudenkäyntikielet: italia ja espanja

Asianosaiset

Kantajat: Italian tasavalta (asiamies: G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato P. Gentili) (asia T-124/13) ja Espanjan kuningaskunta (asiamiehet: aluksi abogado del Estado S. Centeno Huerta, sitten abogado del Estado J. García Valdecasas Dorrego) (asia T-191/13)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: asiassa T-124/13 J. Currall, B. Eggers ja G. Gattinara, sekä asiassa T-191/13 J. Curral, J. Baquero Cruz ja B. Eggers)

Väliintulija, joka tukee Italian tasavallan vaatimuksia asiassa T-124/13: Espanjan kuningaskunta (asiamiehet: aluksi abogado del Estado S. Centeno Huerta, sitten abogado del Estado J. García-Valdecasas Dorrego)

Oikeudenkäynnin kohde

Asiassa T-124/13 vaatimus ensinnäkin ilmoituksen avoimesta kilpailusta EPSO/AST/125/12 hallintoavustajien varallaololuettelon laatimiseksi myöhempää palvelukseen ottamista varten tilintarkastuksen, kirjanpidon ja rahoituksen ja talouden ja tilastojen aloilla (EUVL 2012, C 394 A, s. 1) kumoamiseksi, toiseksi ilmoituksen avoimesta kilpailusta EPSO/AST/126/12 hallintoavustajien varallaololuettelon laatimiseksi myöhempää palvelukseen ottamista varten biologian, biotieteiden ja terveystieteiden, kemian, fysiikan ja materiaalitieteiden, ydintutkimuksen, maa- ja vesirakennuksen ja konetekniikan ja sähkötekniikan ja elektroniikan aloilla (EUVL 2012, C 394 A, s. 11) kumoamiseksi ja kolmanneksi ilmoituksen avoimesta kilpailusta EPSO/AD/248/13 hallintovirkamiesten (AD 6) varallaololuettelon laatimiseksi myöhempää palvelukseen ottamista varten rakennusten turvallisuuden ja erityisten rakennustekniikoiden aloilla (EUVL 2013, C 29 A, s. 1) kumoamiseksi ja asiassa T-191/13 vaatimus ilmoituksen avoimesta kilpailusta EPSO/AD/248/13 kumoamiseksi.

Tuomiolauselma

1)

Asiat T-124/13 ja T-191/13 yhdistetään tuomion antamista varten.

2)

Ilmoitus avoimesta kilpailusta EPSO/AST/125/12 hallintoavustajien varallaololuettelon laatimiseksi myöhempää palvelukseen ottamista varten tilintarkastuksen, kirjanpidon ja rahoituksen ja talouden ja tilastojen aloilla, ilmoitus avoimesta kilpailusta EPSO/AST/126/12 hallintoavustajien varallaololuettelon laatimiseksi myöhempää palvelukseen ottamista varten biologian, biotieteiden ja terveystieteiden, kemian, fysiikan ja materiaalitieteiden, ydintutkimuksen, maa- ja vesirakennuksen ja konetekniikan ja sähkötekniikan ja elektroniikan aloilla ja ilmoitus avoimesta kilpailusta EPSO/AD/248/13 hallintovirkamiesten (AD 6) varallaololuettelon laatimiseksi myöhempää palvelukseen ottamista varten rakennusten turvallisuuden ja erityisten rakennustekniikoiden aloilla kumotaan.

3)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Italian tasavallalle asiassa T-124/13 ja Espanjan kuningaskunnalle asiassa T-191/13 aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

4)

Espanjan kuningaskunta vastaa väliintulostaan asiassa T-124/14 aiheutuneista omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 164, 8.6.2013.