19.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/21


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Toshiba v. komissio

(Asia T-104/13) (1)

((Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Televisioiden ja tietokoneiden näytöissä käytettävien kuvaputkien maailmanlaajuiset markkinat - Päätös, jolla todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen - Hintoja, markkinoiden jakamista, kapasiteetteja ja tuotantoa koskevat sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat - Näyttö kartelliin osallistumisesta - Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen - Rikkomisesta vastuuseen joutuminen - Yhteinen määräysvalta - Sakot - Täysi harkintavalta))

(2015/C 346/23)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Toshiba Corp. (Tokio, Japani) (edustajat: solicitor J. MacLennan sekä asianajajat J. Jourdan, A. Schulz ja P. Berghe)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Biolan, V. Bottka ja M. Kellerbauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa on kyse SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (asia COMP/39.437 – Televisioiden ja tietokoneiden näytöissä käytettävät kuvaputket) 5.12.2012 annetun komission päätöksen C(2012) 8839 final kumoamista koskevasta vaatimuksesta kantajaa koskevilta osin ja toissijaisesti kantajalle määrätyn sakon määrän kumoamista tai alentamista koskevasta vaatimuksesta.

Tuomiolauselma

1)

SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (asia COMP/39.437 – Televisioiden ja tietokoneiden näytöissä käytettävät kuvaputket) 5.12.2012 annetun komission päätöksen C(2012) 8839 final 1 artiklan 2 kohdan d alakohta kumotaan osittain siltä osin kuin siinä todetaan Toshiba Corp:n osallistuneen väritelevisioissa käytettävien kuvaputkien markkinoilla toimineeseen maailmanlaajuiseen kartelliin ajalla 16.5.2000–31.3.2003.

2)

Kyseisen päätöksen 2 artiklan 2 kohdan g alakohta kumotaan siltä osin kuin siinä määrätään Toshiballe 28 048 000 euron sakko sen johdosta, että se osallistui suoraan väritelevisioissa käytettävien kuvaputkien markkinoilla toimineeseen maailmanlaajuiseen kartelliin.

3)

Kyseessä olevan päätöksen 2 artiklan 2 kohdan h alakohdassa Toshiballe yhteisvastuullisesti Panasonic Corp:n ja MT Picture Display Co. Ltd:n kanssa määrätyn sakon määräksi vahvistetaan 82 826 000 euroa.

4)

Kanne hylätään muilta osin.

5)

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 114, 20.4.2013.