30.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 352/9


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de première instance de Namur (Belgia) on esittänyt 27.9.2013 — Belgacom SA, joka on tullut Belgacom Mobile SA:n sijaan, v. Province de Namur

(Asia C-517/13)

2013/C 352/17

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal de première instance de Namur

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Belgacom SA, joka on tullut Belgacom Mobile SA:n sijaan

Vastaaja: Province de Namur

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista (valtuutusdirektiivi) 7.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/20/EY 13 artiklaa tulkittava (1) siten, että se on esteenä sille, että kansallisen viranomaisen tai paikallistason julkisyhteisön antamilla määräyksillä otetaan muista syistä kuin kyseessä olevan valtuutusjärjestelmän rahoittamiseksi käyttöön sellaisista matkaviestintäinfrastruktuureista perittävä maksu, joita käytetään direktiivin toimeenpanemiseksi myönnettävien yleisvaltuutuksien nojalla harjoitetussa toiminnassa (ja erotetaan toisistaan tapaukset, joissa infrastruktuurit perustetaan yksityisten omistamalle omaisuudelle, tapauksista, joissa ne perustetaan julkiselle omaisuudelle)?

2)

Onko sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista (valtuutusdirektiivi) 7.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/20/EY 6 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että se on esteenä sille, että kansallisen viranomaisen tai paikallisen julkisyhteisön antamilla määräyksillä otetaan muista syistä kuin kyseessä olevan valtuutusjärjestelmän rahoittamiseksi käyttöön matkaviestintäinfrastruktuureista perittävä maksu, jota ei ole mainittu direktiivin liitteessä olevassa A osassa lueteltujen yleisvaltuutuksen ehtojen joukossa, ja näin erityisesti siksi, ettei maksua voida pitää direktiivin 12 artiklassa tarkoitettuna hallinnollisena maksuna?


(1)  EYVL L 108, s. 21.