16.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 336/10


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 3.9.2013 — Adala Bero

(Asia C-473/13)

2013/C 336/20

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Adala Bero

Viranomainen, jota asia koskee: Regierungspräsidium Kassel

Ennakkoratkaisukysymys

Onko jäsenvaltiolla jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY (1) 16 artiklan 1 kohdan mukainen velvollisuus panna maastapoistamista varten toteuttava säilöönotto lähtökohtaisesti täytäntöön erityisessä säilöönottolaitoksessa myös silloin, kun tällaisia laitoksia on vain joissakin kyseisen jäsenvaltion liittovaltiollisissa alayksiköissä mutta ei toisissa?


(1)  EUVL L 348, s. 98.