15.6.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 198/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 16.4.2015 – Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto

(Yhdistetyt asiat C-317/13 ja C-679/13) (1)

((Kumoamiskanne - Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa - Uuden psykoaktiivisen aineen saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin - Oikeusperustan määrittäminen - Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavat oikeussäännöt - Siirtymämääräykset - Johdettu oikeusperusta - Parlamentin kuuleminen))

(2015/C 198/03)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: F. Drexler, A. Caiola ja M. Pencheva)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: K. Pleśniak ja A. F. Jensen)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Itävallan tasavalta (asiamies: C. Pesendorfer)

Tuomiolauselma

1)

4-metyyliamfetamiinin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin 7.3.2013 annettu neuvoston päätös 2013/129/EU ja 5-(2-aminopropyyli)indolin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin 7.10.2013 annettu neuvoston täytäntöönpanopäätös 2013/496/EU kumotaan.

2)

Päätöksen 2013/129 ja täytäntöönpanopäätöksen 2013/496 vaikutukset pysytetään voimassa ne korvaavien uusien toimien voimaantuloon asti.

3)

Euroopan unionin neuvosto velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

4)

Itävallan tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 226, 3.8.2013. EUVL C 52, 22.2.2014.