8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/34


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.12.2013 — Balionyte-Merle v. komissio

(Asia F-113/12) (1)

(Henkilöstö - Avoin kilpailu - Kilpailuilmoitus EPSO/AD/204/10 - Hakijaa ei ole otettu varallaololuetteloon - Hakijoiden yleisen pätevyyden arviointi - Hakijoiden arviointi heidän arviointikeskuksessa pidettyjen kokeiden aikana tekemiensä suoritusten nojalla - Numeroin ilmaistun arvosanan ja pätevyyspassissa olevien toteamusten välinen yhtenäisyys)

2014/C 71/65

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Vilija Balionyte-Merle (Auderghem, Belgia) (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Tymen)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Eggers ja G. Gattinara)

Oikeudenkäynnin kohde

Valintalautakunnan sen päätöksen kumoaminen, jolla se päätti jättää kantaja sisällyttämättä kilpailun EPSO/AD/204/10 varallaololuetteloon, ja valituksen hylkäävän päätöksen kumoamista koskeva vaatimus.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Vilija Balionyte-Merle vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 26, 26.1.2013, s. 710.