26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/24


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Espanja) on esittänyt 2.11.2012 — Vueling Airlines S.A. v. Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(Asia C-487/12)

2013/C 26/46

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Vueling Airlines S.A.

Vastaaja: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

Ennakkoratkaisukysymys

Onko lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä 24.9.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 (1) 22 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että se on esteenä kansalliselle säännökselle (lentoliikenteestä annetun lain 48/1960 97 §), jonka mukaan matkustajalentoliikenneyhtiöiden on aina annettava matkustajille oikeus kirjata matkalaukku lennolle ostetun lipun perushintaan nähden lisämaksua tai ylimääräistä maksua maksamatta?


(1)  EUVL L 293, s. 3.