22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/12


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Audiencia Provincial de Salamanca (Espanja) on esittänyt 8.10.2012 — Josune Esteban Garcia

(Asia C-451/12)

2012/C 399/20

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Audiencia Provincial de Salamanca

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Josune Esteban Garcia

Ennakkoratkaisukysymys

Mahdollistavatko perussopimuksen 4, 12, 114 ja 169 artikla ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 38 artikla, luettuina yhdessä direktiivin 93/13 (1) ja kuluttajien etujen korkeatasoista suojaa, direktiivien tehokasta vaikutusta sekä vastaavuus- ja tehokkuusperiaatetta koskevan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa, sen, että Audiencia Provincial käsittelee kansallisena muutoksenhakutuomioistuimena, vaikkei se kansallisten säännösten mukaan ole asiassa toimivaltainen, valituksen, joka on tehty alioikeuden ratkaisusta, jossa vastaajan kotipaikan tuomioistuimella todetaan olevan alueellinen toimivalta käsitellä vahingonkorvauskanne, joka perustuu siihen, että vastaajan väitetään jättäneen täyttämättä internetin välityksellä tehdystä sopimuksesta johtuvat sopimusvelvoitteensa?


(1)  Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL L 95, s. 29).