11.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 243/5


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank te Rotterdam (Alankomaat) on esittänyt 18.5.2012 — Rikosoikeudenkäynti EBS Le relais Nord Pas De Calais’ta vastaan

(Asia C-240/12)

2012/C 243/08

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank te Rotterdam

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

EBS Le relais Nord Pas De Calais

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko tapauksessa, jossa jätteitä kuljetetaan laivalla EU:n jäsenvaltiosta (tässä tapauksessa Ranska) maahan, jossa OECD-päätöstä ei sovelleta (tässä tapauksessa Yhdistyneet arabiemiirikunnat), kysymyksessä aiemmassa (1) ja uudessa (2) jätteiden siirrosta annetussa asetuksessa tarkoitettu ”kauttakulku”, jos matkalla pysähdytään toisen EU:n jäsenvaltion satamassa (tässä tapauksessa Rotterdamin satama)?

2)

Muuttuuko ensimmäiseen kysymykseen annettava vastaus, jos

kyseisiä jätteitä varastoidaan ja/tai ne lastataan uudelleen kyseisessä satamassa, ja/tai

kyseiset jätteet tuodaan laiturille ja/tai

3)

kyseisistä jätteistä tehdään tullissa tuonti-ilmoitus?


(1)  Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta 1.2.1993 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 259/93 (EYVL L 30, s. 1).

(2)  Jätteiden siirrosta 14.6.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006 (EUVL L 190, s. 1).