Asia C‑314/12

UPC Telekabel Wien GmbH

vastaan

Constantin Film Verleih GmbH ja Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH

(Oberster Gerichtshofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

”Ennakkoratkaisupyyntö — Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Tekijänoikeus ja lähioikeudet — Tietoyhteiskunta — Direktiivi 2001/29/EY — Internetsivusto, jolla yleisön saataviin saatetaan elokuvateoksia ilman tekijänoikeuden lähioikeuden haltijoiden suostumusta — 8 artiklan 3 kohta — Käsite ”välittäjät, joiden palveluita kolmas osapuoli käyttää tekijänoikeuden tai lähioikeuden loukkaamiseen” — Internetyhteyden tarjoaja — Internetyhteyden tarjoajalle osoitettu määräys, jolla tätä kielletään antamasta asiakkailleen pääsyä tietylle internetsivustolle — Perusoikeuksien punninta”

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 27.3.2014

 1. Ennakkoratkaisukysymykset – Unionin tuomioistuimen toimivalta – Rajat – Kysymykset, joilla ei ilmiselvästi ole merkitystä, ja hypoteettiset kysymykset, joihin ei voida antaa hyödyllistä vastausta – Kysymykset, joilla ei ole yhteyttä pääasian oikeudenkäynnin kohteeseen – Unionin tuomioistuimen toimivallan puuttuminen

  (SEUT 267 artikla)

 2. Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 2001/29 – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen tietoyhteiskunnassa – Direktiivin 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu välittäjä – Internetyhteyden tarjoaja, joka tarjoaa pääsyä sellaiselle internetsivustolle, jolla yleisön saataviin saatetaan suojattua aineistoa ilman tekijänoikeuden lähioikeuden haltijan suostumusta, on välittäjä

  (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29 8 artiklan 3 kohta)

 3. Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 2001/29 – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen tietoyhteiskunnassa – Internetsivusto, jolla yleisön saataviin saatetaan suojattua aineistoa ilman tekijänoikeuden lähioikeuden haltijan suostumusta – Internetyhteyden tarjoajalle osoitettu määräys, jolla tätä kielletään antamasta asiakkailleen pääsyä tällaiselle internetsivustolle – Edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt – Perusoikeuksien punninta – Asian arvioimisen kuuluminen kansalliselle tuomioistuimelle

  (Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 ja 16 artikla, 17 artiklan 2 kohta ja 51 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29 8 artiklan 3 kohta)

 1.  Ks. tuomion teksti.

  (ks. 19–21 kohta)

 2.  Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 2001/29 8 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että henkilö, joka saattaa ilman oikeudenhaltijan lupaa suojattua aineistoa yleisön saataviin internetsivustolla kyseisen direktiivin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, käyttää tuohon aineistoon tutustuvien henkilöiden internetyhteyden tarjoajan, jota on pidettävä mainitun direktiivin 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna välittäjänä, palveluja.

  Internetyhteyden tarjoaja, joka mahdollistaa asiakkailleen pääsyn kolmannen osapuolen internetissä yleisön saataviin saattamaan suojattuun aineistoon, on näet direktiivin 2001/29 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu välittäjä, jonka palveluja käytetään tekijänoikeuden tai lähioikeuden loukkaamiseen. Tällaista johtopäätöstä tukee se tavoite, johon direktiivillä 2001/29 pyritään. Sillä, että internetyhteyden tarjoajat jätettäisiin direktiivin 2001/29 8 artiklan 3 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle, supistettaisiin olennaisesti kyseisellä direktiivillä haluttua oikeudenhaltijoiden suojaa.

  (ks. 32, 33 ja 40 kohta sekä tuomiolauselman 1 kohta)

 3.  Unionin oikeudessa tunnustettuja perusoikeuksia on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä sille, että internetyhteyden tarjoajaa kielletään tuomioistuimen antamalla määräyksellä tarjoamasta asiakkailleen pääsyä internetsivustolle, jolle on ladattu suojattua aineistoa ilman oikeudenhaltijoiden lupaa, kun kyseisessä määräyksessä ei täsmennetä, mihin toimenpiteisiin internetyhteyden tarjoajan on ryhdyttävä, ja kun internetyhteyden tarjoaja voi välttyä mainitun kiellon rikkomisesta määrättäviltä uhkasakoilta osoittamalla toteuttaneensa kaikki toimenpiteet, joita siltä voidaan kohtuudella edellyttää, sillä edellytyksellä kuitenkin, että yhtäältä toteutetuilla toimenpiteillä ei tarpeettomasti evätä internetin käyttäjiltä mahdollisuutta saada laillisesti saataviinsa käytettävissä olevia tietoja ja että toisaalta kyseisillä toimenpiteillä estetään luvaton tutustuminen suojattuun aineistoon tai ainakin huomattavasti vaikeutetaan tutustumista ja merkittävästi vähennetään sen houkuttelevuutta, että saman määräyksen adressaatin palveluihin turvautuvat internetin käyttäjät tutustuvat kyseiseen niiden saataviin immateriaalioikeuksien vastaisesti saatettuun aineistoon, mikä kansallisten viranomaisten ja tuomioistuimien on tarkastettava.

  (ks. 64 kohta ja tuomiolauselman 2 kohta)