VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS

8 päivänä syyskuuta 2011

Asia F-51/11 R

Dimitrios Pachtitis

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Välitoimia koskeva menettely – Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus

Aihe:      SEUT 278 ja EA 157 artiklaan sekä SEUT 279 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Dimitrios Pachtitis vaatii virkamiestuomioistuinta lykkäämään Euroopan henkilöstövalintatoimiston (EPSO) 14.2.2011 tekemän sen päätöksen täytäntöönpanoa, jolla hänet kutsuttiin uusimaan avoimen kilpailun ESPO/AD/77/06 alkukarsintakokeet virkamiestuomioistuimen asiassa F-35/08, Pachtitis vastaan komissio, 15.6.2010 antaman tuomion (josta on vireillä muutoksenhaku Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa, asia T-361/10 P) täytäntöönpanotoimena.

Ratkaisu:      Kanne hylätään.

Tiivistelmä

1.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisedellytykset – ”Fumus boni juris” – Kiireellisyys – Kumulatiivisuus – Kaikkien kysymyksessä olevien intressien vertailu – Tutkimisjärjestys ja -tapa – Välitoimista päättävän tuomarin harkintavalta

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 102 artiklan 2 kohta)

2.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytykset – Pääasian tutkittavaksi ottamisen edellytysten täyttyminen ensi arviolta

(SEUT 278 artikla; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 102 artiklan 2 kohta)

3.      Virkamiehet – Kanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Valmisteleva toimi

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

4.      Kumoamiskanne – Kanne sellaisesta päätöksestä, jolla vahvistetaan päätös, josta ei ole nostettu ajoissa kannetta – Tutkimatta jättäminen

1.      Kiireellisyyttä ja sitä, onko hakemus ilmeisesti perusteltu (fumus boni juris), koskevat edellytykset ovat kumulatiivisia, joten välitoimia koskeva hakemus on hylättävä, jos jokin näistä edellytyksistä ei täyty. Välitoimista päättävän tuomarin on myös tarvittaessa vertailtava kaikkia kysymyksessä olevia intressejä.

Tässä kokonaisarvioinnissa välitoimista päättävällä tuomarilla on laaja harkintavalta, ja se voi asian ominaispiirteiden perusteella vapaasti päättää, miten ja millaisessa järjestyksessä se tutkii nämä erilaiset edellytykset, sillä ei ole olemassa oikeussääntöä, jossa säädettäisiin siitä, miten tuomioistuimen olisi arvioitava sitä, onko asiassa tarpeen määrätä välitoimia.

(ks. 15 ja 16 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T-173/99 R, Elkaïm ja Mazuel v. komissio, 10.9.1999, 18 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F-52/08 R, Plasa v. komissio, 3.7.2008, 21 ja 22 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

2.      Pääasian kanteen tutkittavaksi ottamista koskevaa kysymystä ei periaatteessa pidä tutkia välitoimimenettelyssä, vaan se on ratkaistava pääasian yhteydessä, paitsi jos ensi arviolta vaikuttaa ilmeiseltä, että sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat. Se, että pääasian tutkittavaksi ottamisen edellytyksistä lausuttaisiin välitoimimenettelyn vaiheessa silloin, kun tutkittavaksi ottaminen ei ole kokonaan poissuljettua, vaikuttaisi nimittäin virkamiestuomioistuimen pääasiassa antamaan ratkaisuun.

(ks. 17 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T-196/98 R, Peña Abizanda ym. v. komissio, 4.2.1999, 10 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

Virkamiestuomioistuin: asia F-120/06 R, Dálnoky v. komissio, 14.12.2006, 41 kohta

3.      Pelkkä kilpailun alkukarsintakokeisiin osallistumista koskeva kutsu ei ole asianomaiselle vastainen päätös, koska se ei vaikuta hakijan mahdollisuuteen läpäistä kyseessä olevat kokeet ja saada tämän jälkeen kilpailun kokeista arvosanoja, jotka mahdollistavat sen, että hänet merkitään varallaololuetteloon.

(ks. 21 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T-32/89 ja T-39/89, Marcopoulos v. yhteisöjen tuomioistuin, 22.6.1990, 22 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F-22/05 RENV, Neophytou v. komissio, 23.9.2009, 71 kohta

4.      Kumoamiskanne, joka on nostettu sellaisesta päätöksestä, jolla vain vahvistetaan aikaisempi päätös, jota ei ole riitautettu määräajassa, on jätettävä tutkimatta. Päätöksellä vain vahvistetaan aikaisempi päätös silloin kun siihen ei sisälly mitään uutta seikkaa aikaisempaan toimenpiteeseen nähden ja kun tämän aikaisemman toimen vastaanottajan tilannetta ei ole tutkittu uudelleen ennen sen tekemistä.

(ks. 28 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 54/77, Herpels v. komissio, 9.3.1978, 11–14 kohta ja asia 23/80, Grasselli v. komissio, 10.12.1980, 18 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T-83/99–T-85/99, Ripa di Meana ym. v. parlamentti, 26.10.2000, 33 ja 34 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F-78/06, Suhadolnik v. yhteisöjen tuomioistuin, 19.12.2006, 31 ja 32 kohta ja asia F-28/08, Pouzol v. tilintarkastustuomioistuin, 15.7.2008, 45 kohta