17.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 80/11


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 16.12.2011 — Land Berlin v. Ellen Mirjam Sapir ym.

(Asia C-645/11)

2012/C 80/14

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Land Berlin

Vastapuolet: Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok ja Hedda Brown

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko ilman oikeusperustaa suoritetun maksun takaisinperimistä pidettävä asetuksen (EY) N:o 44/2001 (1) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna siviilioikeudellisena asiana myös silloin, kun viranomainen määrää osavaltion maksamaan korvauksena osan kiinteistön myyntisopimukseen perustuvasta tuotosta vahinkoa kärsineille, mutta osavaltio suorittaa näille erehdyksessä koko kauppahinnan?

2)

Onko useampien kanteiden välillä olemassa asetuksen (EY) N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohdassa vaadittu läheinen yhteys myös silloin, kun vastapuolet esittävät korvausta koskevia lisävaatimuksia, jotka voidaan ratkaista ainoastaan yhdenmukaisesti?

3)

Voidaanko asetuksen (EY) N:o 44/2001 6 artiklan 1 alakohtaa soveltaa myös vastapuoliin, joiden kotipaikka ei ole Euroopan unionissa? Jos näin on, onko tilanne edelleen sama, jos vastapuolen kotipaikkana oleva valtio voisi tuomion antaneen valtion kanssa tehdyn kahdenvälisen sopimuksen perusteella kieltäytyä tunnustamasta kyseistä tuomiota toimivallaan puuttumisen perusteella?


(1)  Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001 (EYVL L 12, s. 1).