10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/25


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundeskommunikationssenat (Itävalta) on esittänyt 8.6.2011 — Sky Österreich GmbH v. Österreichischer Rundfunk

(Asia C-283/11)

2011/C 269/47

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundeskommunikationssenat

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Sky Österreich GmbH

Vastaaja: Österreichischer Rundfunk

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) 10.3.2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU (1) 15 artiklan 6 kohta yhteensoveltuva Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 ja 16 artiklan sekä ihmisoikeuksista ja perusvapauksista tehdyn yleissopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 artiklan kanssa?


(1)  EUVL L 95, s. 1.