9.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 204/13


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Naczelny Sąd Administracyjny (Puola) on esittänyt 1.4.2011 — Bawaria Motors Spółka z o.o. ja Minister Finansów

(Asia C-160/11)

2011/C 204/25

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Naczelny Sąd Administracyjny

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Bawaria Motors Spółka z o.o. ja : Minister Finansów

Ennakkoratkaisukysymys

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 26.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) 313 artiklan 1 kohtaa ja 314 artiklaa, luettuina yhdessä 136 ja 315 artiklan kanssa, tulkittava siten, että niiden mukaan voittomarginaalin verottamista koskevaa erityisjärjestelmää voidaan soveltaa verovelvollisiin jälleenmyyjiin käytettyjen tavaroiden luovutusten osalta myös silloin, jos he myyvät edelleen ostamiaan henkilöautoja ja muita moottoriajoneuvoja, joihin sovellettiin liikevaihtoverolain säännösten täytäntöönpanosta 28.11.2008 annetun valtiovarainministeriön asetuksen (Dz. U. nro 212, 1336 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna) 13 §:n 1 momentin 5 kohdan Puolan kansallisten säännösten mukaan verovapautusta verovelvollisen suorittamien henkilöautojen ja muiden moottoriajoneuvojen luovutusten osalta, joiden hankinnan yhteydessä annetaan oikeus vain ostoihin sisältyvän veron osittaiseen vähennykseen 11.3.2004 annetun liikevaihtoverolain (Dz. U. nro 54, 535 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna) 86 §:n 3 momentin nojalla, siltä osin kuin nämä henkilöautot ja moottoriajoneuvot ovat olleet liikevaihtoverolain 43 §:n 2 momentissa ja direktiivin 2006/112 311 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettuja käytettyjä tavaroita?


(1)  EUVL L 347, s. 1.