11.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 173/6


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 1.4.2011 — Azienda Sanitaria Locale di Lecce v. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce ym. — Università del Salento

(Asia C-159/11)

2011/C 173/12

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Azienda Sanitaria Locale di Lecce

Vastapuolet: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Associazione delle Organizzazioni di Ingegneri, di Architettura e di Consultazione Tecnico-Economica (Oice), Etacons srl, Ing. Vito Prato Engineering srl, Barletti — Del Grosso e Associati srl, Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce ja Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc)

Väliintulija/vastapuoli: Università del Salento

Ennakkoratkaisukysymys

Onko julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY (1), erityisesti 1 artiklan 2 kohdan a ja d alakohta, 2 artikla, 28 artikla sekä liitteen II ryhmät 8 ja 12, esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jolla kahden hankintaviranomaisen sallitaan tehdä kirjallisia sopimuksia sairaalarakennusten maanjäristyskestävyyden selvittämiseksi ja arvioimiseksi rakennusten, erityisesti strategisten rakennusten, turvallisuutta koskevien kansallisten määräysten mukaisesti sellaista maksua vastaan, joka ei ylitä palvelun suorittamisesta aiheutuneita kustannuksia, kun toimeksiantajaviranomainen voi toimia taloudellisena toimijana?


(1)  EUVL L 134, s. 114.