4.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 235/5


Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 22.3.2012 — Valittajana Maurice Emram ja vastapuolena sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

(Asia C-354/11 P) (1)

(Muutoksenhaku - Työjärjestyksen 119 artikla - Yhteisön tavaramerkki - Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta - Hakemus kuviomerkin G rekisteröimiseksi - Tavaramerkit)

2012/C 235/07

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Maurice Emram (edustaja: asianajaja M. Benavî)

Valittajan vastapuolet: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: A. Folliard-Monguiral) ja Guccio Gucci SpA (edustaja: asianajaja F. Jacobacci)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) 10.5.2011 asiassa T-187/10, Emram v. SMHV antamasta tuomiosta, jolla hylättiin SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 11.2.2010 (asia R 1281/2008-1) tekemä päätös, joka liittyi Guccio Gucci SpA:n ja M. Emramin väliseen väitemenettelyyn — Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Hakemus kuviomerkin G rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Sekaannusvaara — Selvitysaineiston vääristäminen — Erottamiskyvyn virheellinen arviointi — Yhdenvertaista kohtelua koskevan periaatteen loukkaaminen

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

Maurice Emram velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 282, 24.9.2011.