26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/5


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.11.2012 (Schienen-Control Kommissionin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Westbahn Management GmbH v. ÖBB-Infrastruktur AG

(Asia C-136/11) (1)

(Liikenne - Rautatieliikenne - Rataverkon haltijan velvollisuus toimittaa rautatieyrityksille reaaliajassa kaikki junaliikennettä koskevat tiedot ja etenkin junayhteyksien mahdollisia myöhästymisiä koskevat tiedot)

2013/C 26/09

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Schienen-Control Kommission

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Westbahn Management GmbH

Vastaaja: ÖBB-Infrastruktur AG

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Schienen-Control Kommission — Rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista 23.10.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1371/2007 (EUVL L 315, s. 14) 8 artiklan 2 kohdan ja liitteessä II olevan II osan sekä rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta 26.2.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY (EYVL L 75, s. 29) 5 artiklan ja liitteen II tulkinta — Rataverkon haltijan velvollisuus toimittaa rautatieyrityksille kaikki junaliikennettä koskevat ajantasaiset tiedot ja etenkin jatkoyhteysjunien mahdollisia myöhästymisiä koskevat tiedot

Tuomiolauselma

1)

Rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista 23.10.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1371/2007 8 artiklan 2 kohtaa, luettuna yhdessä liitteessä II olevan II osan kanssa, on tulkittava siten, että tärkeimpiä junayhteyksiä koskevien tietojen on aikataulun mukaisten lähtöaikojen lisäksi katettava myös tällaisten junayhteyksien viivästymisiä tai peruuttamisia koskevat tiedot riippumatta siitä, mikä rautatieyritys tarjoaa junayhteydet.

2)

Asetuksen N:o 1371/2007 8 artiklan 2 kohtaa, luettuna yhdessä liitteessä II olevan II osan kanssa, sekä rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä 26.2.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 29.4.2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/49/EY, 5 artiklaa, luettuna yhdessä liitteen II kanssa, on tulkittava siten, että rataverkon haltija on velvollinen asettamaan ketään syrjimättömällä tavalla rautatieyritysten saataville muiden rautatieyritysten junia koskevia reaaliaikaisia tietoja siltä osin kuin tällaiset junat ovat asetuksen N:o 1371/2007 liitteessä II olevassa II osassa tarkoitettuja tärkeimpiä junayhteyksiä.


(1)  EUVL C 173, 11.6.2011.