26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/5


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 6.12.2012 (Bundesverwaltungsgerichtin (Saksa) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Saksan valtio v. Karen Dittrich (C-124/11), Saksan valtio v. Robert Klinke (C-125/11) ja Jörg-Detlef Müller v. Saksan valtio (C-143/11)

(Yhdistetyt asiat C-124/11, C-125/11 ja C-143/11) (1)

(Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa - Kansallinen lainsäädäntö - Virkamiehille sairaustapauksissa maksettava tuki (Beihilfe) - Direktiivi 2000/78/EY - 3 artikla - Soveltamisala - Palkan käsite)

2013/C 26/08

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisuja pyytänyt tuomioistuin

Bundesverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Saksan valtio (asiat C-124/11 ja C-125/11) ja Jörg-Detlef Müller (asia C-143/11)

Vastaajat: Karen Dittrich (asia C-124/11), Robert Klinke (asia C-125/11) ja Saksan valtio (asia C-143/11)

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyynnöt — Bundesverwaltungsgericht — Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY (EYVL L 303, s. 16) tulkinta — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään virkamiehille sairastapauksissa maksettavasta tuesta ja jonka mukaan rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ei kuulu niiden perheenjäsenten piiriin, joiden osalta kyseistä tukea voidaan maksaa — Rekisteröidyssä parisuhteessa olevien työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu suhteessa avioliitossa oleviin työntekijöihin — Direktiivin 2000/78/EY soveltamisala — Palkan käsite

Tuomiolauselma

Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja 3 kohtaa on tulkittava siten, että liittovaltion virkamiehiä koskevan lain (Bundesbeamtengesetz) perusteella Saksan valtion virkamiehille sairaustapauksissa maksettavan tuen kaltainen tuki kuuluu direktiivin 2000/78 soveltamisalaan, jos valtio julkisen sektorin työnantajana vastaa kyseisen tuen rahoittamisesta, minkä selvittäminen kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle.


(1)  EUVL C 269, 10.9.2011.