26.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 63/30


Kanne 17.12.2010 — Aitic Penteo v. SMHV — Atos Worldline (PENTEO)

(Asia T-585/10)

2011/C 63/57

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Aitic Penteo, SA (Barcelona, Espanja) (edustaja: asianajaja J. Carbonell)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Atos Worldline SA (Bryssel, Belgia)

Vaatimukset

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan asiassa R 774/2010-1 23.9.2010 tekemää päätöstä on muutettava ja yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus nro 5480561 on hyväksyttävä,

toissijaisesti sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan asiassa R 774/2010-1 23.9.2010 tekemä päätös on kumottava, ja

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”PENTEO” luokkiin 9, 38 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten — yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus nro 5480561

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Vastapuoli valituslautakunnassa

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Benelux-maissa tavaramerkiksi nro 772120 rekisteröity sanamerkki ”XENTEO” luokkiin 9, 36, 37, 38 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten; sanamerkin ”XENTEO” kansainvälinen rekisteröinti nro 863851 luokkiin 9, 36, 37, 38 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Kantaja katsoo, että riidanalaisella päätöksellä on rikottu (i) ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 14 artiklaa, jossa kielletään kaikki syrjintä ja edellytetään lainmukaista yhdenvertaista kohtelua, (ii) neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 9 artiklaa, koska valituslautakunta ei ottanut huomioon kantajan aikaisempia oikeuksia, (iii) neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 75 ja 76 artiklaa, koska valituslautakunta ei ottanut huomioon kantajan määräajassa esittämiä tosiseikkoja ja todisteita, ja (iv) neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, koska valituslautakunta teki virheen arvioidessaan sekaannusvaaraa.