26.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 63/27


Kanne 17.12.2010 — Environmental Manufacturing v. SMHV — Wolf (suden pään kuva)

(Asia T-570/10)

2011/C 63/53

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Environmental Manufacturing (Stowmarket, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: barrister S. Malynicz ja solicitor M. Atkins)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Société Elmar Wolf, SAS (Wissemberg, Ranska)

Vaatimukset

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 6.10.2010 asiassa R 425/2010-2 tekemä päätös on kumottava

SMHV ja vastapuoli valituslautakunnassa on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki, jossa on suden pään kuva, luokkaan 7 kuuluvia tavaroita varten — yhteisön tavaramerkkihakemus nro 4 971 511

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Vastapuoli valituslautakunnassa

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kuviomerkki ”WOLF Jardin”, joka on rekisteröity ranskalaiselle tavaramerkille nro 99 786 007,luokkiin 1, 5, 7, 8, 12 ja 31 kuuluvia tavaroita varten; kuviomerkki ”Outils WOLF”, joka on rekisteröity ranskalaiselle tavaramerkille nro 1 480 873 luokkiin 7 ja 8 kuuluvia tavaroita varten, kansainvälinen rekisteröintinumero 154 431 luokkiin 7 ja 8 kuuluvia tavaroita varten ja kansainvälinen rekisteröintinumero 352 868 luokkiin 7, 8, 12 ja 21 kuuluvia tavaroita varten

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Väiteosaston päätöksen kumoaminen

Kanneperusteet: Kantaja väittää, että riidanalainen päätös rikkoo asetuksen N:o 207/2009 (1) 42 artiklan 2 ja 3 kohtaa, koska valituslautakunta ei ole yksilöinyt niiden tavaroiden luokassa, jota varten aikaisemmat tavaramerkit oli rekisteröity, yhtenäistä alaluokkaa, jota voidaan tarkastella laajemmasta luokasta erillään, ja koska se näin ollen ei ollut päätellyt, että oli esitetty ainoastaan todisteet näiden tavaramerkkien tosiasiallisesta käyttämisestä ainoastaan joidenkin sellaisten tavaroiden osalta, joita varten tavaramerkit oli suojattu.

Kantaja väittää lisäksi, että riidanalainen päätös rikkoo asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa, koska valituslautakunta ei ollut yksilöinyt oikein relevanttia kuluttajaa, koska se oli päätellyt virheellisesti, että oli olemassa relevantti yhteys ja koska se ei ollut soveltanut relevantin kuluttajan taloudelliseen käyttäytymiseen kohdistuvan vaikutuksen kriteeriä eikä perusteettoman edun kriteeriä, jonka mukaan myöhemmän käyttäjän tavaroiden on saatava tavaramerkistä hyötyä tietyn mielikuvan tai markkinointikimmokkeen muodossa, mistä ei ole kyse nyt esillä olevassa asiassa. Lisäksi valituslautakunta ei ole ottanut huomioon sitä, että aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole edes oikein vedonnut 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun relevanttiin vahinkoon, eikä varsinkaan osoittanut, että tämä vahinko olisi todennäköinen, eikä siksi ole vapautunut sille kuuluvasta todistustaakasta.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1).