27.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 80/40


Kanne 28.1.2010 — ING Groep v. komissio

(Asia T-33/10)

2010/C 80/66

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ING Groep (Amsterdam, Alankomaat) (edustajat: asianajajat O. Brouwer, M. Knapen ja J. Blockx)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

riidanalainen päätös on kumottava muun muassa perustelujen puuttumisen tai riittämättömien perustelujen vuoksi siltä osin, kuin päätöksessä luokitellaan CTI-toimenpiteeseen tehty muutos 2 biljoonan euron suuruiseksi lisätueksi

riidanalainen päätös on kumottava muun muassa perustelujen puuttumisen tai riittämättömien perustelujen vuoksi siltä osin, kuin komissio on asettanut tuen hyväksymiselle rakenneuudistusta koskevat edellytykset, jotka menevät pidemmälle kuin on asianmukaista ja rakenneuudistusta koskevassa tiedonannossa edellytetään

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rahamarkkinoiden kuohuessa syys-lokakuussa 2008 Alankomaiden valtio sijoitti 11.11.2008 10 biljoonan suuruisen Core Tier 1 -ydinpääomapanoksen (jäljempänä CTI-toimenpide) ING:hen (jäljempänä myös kantaja). Euroopan komissio hyväksyi tämän tuen väliaikaisesti 12.11.2008 kuudeksi kuukaudeksi.

Alankomaiden valtio suostui tammikuussa 2009 ottamaan vastattavakseen taloudellisen riskin, joka liittyi osaan kantajan heikentyneistä varoista. Euroopan komissio hyväksyi tämän toimenpiteen väliaikaisesti 31.3.2009, missä yhteydessä Alankomaiden valtio sitoutui esittämään kantajaa koskevan rakenneuudistussuunnitelman. Kantaja ja Alankomaiden valtio sopivat lokakuussa 2009 alkuperäiseen CTI-toimenpiteeseen tehtävästä muutoksesta, jotta mahdollistettiin CTI-pääomapanoksen puolikkaan aikaistettu takaisinmaksu. Kantajan rakenneuudistussuunnitelman lopullinen versio toimitettiin komissiolle 22.10.2009.

Komissio teki 18.11.2009 riidanalaisen päätöksen, jossa se hyväksyi tukitoimenpiteen edellyttäen, että päätöksen liitteissä I ja II luetteloituja rakenneuudistussitoumuksia noudatetaan.

Kantaja vaatii kanteellaan valtiontuesta nro C 10/2009 (ex N 138/2009) tehdyn päätöksen osittaista kumoamista. Valtiontuki koostui siitä, että Alankomaat myönsi kantajan epälikvideille varoille luottomahdollisuuden (Illiquid Assets Back-Up facility) ja rakenneuudistussuunnitelmalle tukea. Kantaja vaatii kyseisen päätöksen kumoamista siltä osin kuin siinä kantajan mukaan i) luokitellaan CTI-toimenpiteeseen tehty muutos 2 biljoonan euron suuruiseksi lisätueksi, ii) siinä asetetaan tuen hyväksymisen edellytykseksi hintajohtajuuskieltojen hyväksyminen ja iii) siinä asetetaan tuen hyväksymisen edellytykseksi rakenneuudistusta koskevat vaatimukset, jotka ovat suhteettomia ja menevät pidemmälle kuin rakenneuudistusta koskevassa tiedonannossa edellytetään.

Kantaja vaatii riidanalaisen päätöksen osittaista kumoamista seuraavin perustein:

 

Kantaja väittää ensimmäisessä perusteessaan, joka koskee CTI-toimenpiteeseen tehtyä muutosta, että komissio

a)

rikkoi SEUT 107 artiklaa, kun se katsoi, että kantajan ja Alankomaiden Core Tier -toimenpiteeseen tekemä muutos oli valtiontukea ja

b)

loukkasi huolellisuusperiaatetta ja rikkoi SEUT 296 artiklaa, koska se ei tutkinut huolellisesti ja puolueettomasti kaikkia tämän yksittäistapauksen relevantteja näkökohtia, kuullut asianomaisia henkilöitä ja perustellut riidanalaista päätöstä riittävästi.

 

Kantaja väittää toisessa kanneperusteessaan, joka koskee ING:n ja ING Directin hintajohtajuutta koskevaa kieltoa, että komissio

a)

loukkasi hyvän hallinnon periaatetta, koska se ei tutkinut huolellisesti ja puolueettomasti kaikkia tämän yksittäistapauksen relevantteja näkökohtia, minkä lisäksi se laiminlöi velvollisuutensa perustella päätöksen asianmukaisesti.

b)

loukkasi suhteellisuusperiaatetta, kun se asetti tukitoimenpiteen hyväksymisen edellytykseksi hintajohtajuutta koskevat kiellot, jotka eivät ole asianmukaisia, tarpeellisia tai oikeasuhteisia

c)

rikkoi SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohtaa ja sovelsi virheellisesti rakenneuudistusta koskevan tiedonannon sisältämiä periaatteita ja suuntaviivoja.

 

Kantaja väittää kolmannessa kanneperusteessaan, joka koskee rakenneuudistusta koskevia suhteettomia vaatimuksia, että päätöstä rasittaa

a)

arviointivirhe, koska komissio laski väärin tuen absoluuttisen ja suhteellisen määrän ja loukkasi suhteellisuusperiaatetta ja hyvän hallinnon periaatetta vaatimalla liiallista rakenneuudistusta ilman, että se olisi huolellisesti ja puolueettomasti tutkinut kaikki sille esitetyt relevantit tosiseikat ja

b)

arviointivirhe, minkä lisäksi päätös on puutteellisesti perusteltu, koska siinä on poikettu rakenneuudistusta koskevasta tiedonannosta vaadittua rakenneuudistusta arvioitaessa.