Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 17.10.2012 – Evropaïki Dynamiki vastaan unionin tuomioistuin

(asia T-447/10)

Julkiset palveluhankinnat – Tarjouspyyntömenettely – Tietoteknisten sovellusten huolto-, kehitys- ja tukipalvelut – Kantajan tarjousten hylkääminen ja hankintasopimusten tekeminen toisen tarjoajan kanssa – Valintaperusteet – Sopimuksen tekemisen perusteet – Perusteluvelvollisuus – Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu

1.                     Oikeudenkäyntimenettely – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Oikeudenkäynnin kohteen yksilöinti – Yhteenveto kanneperusteista (Unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artiklan ensimmäinen kohta ja 53 artiklan ensimmäinen kohta; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohta) (ks. 27 kohta)

2.                     Euroopan unionin julkiset hankinnat – Sopimuksen tekeminen tarjouspyynnön perusteella – Valintaperusteet – Ehdokkailla olevan määriteltyjen palvelujen toimittamista koskevan kyvyn arvioiminen – Sopimuksen tekemisen perusteet – Yksittäisten tarjousten ominaisuuksien ja erityisten ansioiden vertailu – Sellaisen perusteen, jolla on tarkoitus arvioida ehdokkaiden soveltuvuutta täyttää hankintasopimus, soveltamista hankintamenettelyn ratkaisemisvaiheen aikana ei voida hyväksyä (Neuvoston asetuksen N:o 1605/2002 97 artiklan 1 kohta; komission asetuksen N:o 2342/2002 137 ja 138 artikla) (ks. 35–42 ja 53 kohta)

3.                     Euroopan unionin julkiset hankinnat – Sopimuksen tekeminen tarjouspyynnön perusteella – Unionin toimielinten harkintavalta – Tuomioistuinvalvonnan rajat (ks. 69 ja 70 kohta)

4.                     Toimielinten säädökset, päätökset ja muut toimet – Perustelut – Perusteluvelvollisuuden laajuus – Palveluja koskevan julkisen hankinnan tekomenettelyn yhteydessä tehty päätös tarjouksen hylkäämisestä – Velvollisuus ilmoittaa kirjallisesta pyynnöstä valitun tarjouksen ominaisuudet ja siihen liittyvät edut sekä valitun tarjouksen tekijän nimi – Hankintaviranomaisen velvollisuus vertailla pikkutarkasti valittua tarjousta ja hylätyn tarjoajan tarjousta (SEUT 296 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1605/2002 100 artiklan 2 kohta; komission asetuksen N:o 2342/2002 149 kohta) (ks. 70–73, 92, 95–96, 107 ja 110 kohta)

5.                     Kumoamiskanne – Kanne palveluja koskevan julkisen hankinnan tekomenettelyn yhteydessä tehdystä päätöksestä tarjouksen hylkäämisestä – Riidanalaisen päätöksen kumoaminen perustelujen puutteellisuuden vuoksi – Toissijainen kumoamisperuste, joka koskee syrjintäkiellon periaatteen loukkaamista – Syrjinnän tosiasiallisuus riippuu kanneperusteiden, joiden on kohdistuttava kumotun päätöksen korvaavaan päätökseen, tarkastelusta – Kumoamisvaatimuksen ennenaikaisuus (ks. 116 kohta)

6.                     Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Vastuun syntymisen edellytykset – Lainvastaisuus – Vahinko – Syy-yhteys – Jonkin edellytyksen täyttymättä jääminen – Vahingonkorvauskanteen hylkääminen kokonaisuudessaan (SEUT 340 artiklan toinen kohta) (ks. 118 ja 119 kohta)

7.                     Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Vastuun syntymisen edellytykset – Lainvastaisuus – Vahinko – Syy-yhteys – Sellaisen unionin tuomioistuimen tekemän päätöksen kumoaminen perustelujen puuttumisen vuoksi, jolla on hylätty tarjous palveluja koskevan julkisen hankinnan tekomenettelyn yhteydessä – Lainvastaisuuden ja syy-yhteyden tosiasiallisuus riippuu kanneperusteiden, joiden on kohdistuttava kumotun päätöksen korvaavaan päätökseen, tarkastelusta – Korvausvaatimuksen ennenaikaisuus (SEUT 340 artiklan toinen kohta) (ks. 123 ja 125 kohta)

Aihe

Yhtäältä vaatimus 12.7.2010 tehdyn unionin tuomioistuimen päätöksen, jolla unionin tuomioistuin hylkäsi kantajan tarjoukset 11.11.2009 päivätyn, tietotekniikan sovelluksien hoitoa, kehitystä ja tukea koskevan tarjouskilpailun CJ 7/09 (EUVL 2009, S 217-312293) erien 1 ja 2 osalta, sekä kaikkien muiden tuohon päätökseen liittyvien unionin tuomioistuimen päätösten, mukaan lukien päätös tehdä kyseessä olevat sopimukset valittujen toimeksisaajien kanssa, kumoamiseksi ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Ratkaisu

1)

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE:n 11.11.2009 päivätyn, tietotekniikan sovelluksien hoitoa, kehitystä ja tukea koskevan tarjouskilpailumenettelyn CJ 7/09 yhteydessä tekemien tarjousten hylkäämisestä ja sopimusten tekemisestä muiden tarjoajien kanssa 12.7.2010 tehty Euroopan unionin tuomioistuimen päätös kumotaan.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Unionin tuomioistuin velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.