Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 29.2.2012 – Certmedica International ja Lehning entreprise vastaan SMHV – Lehning entreprise ja Certmedica International (L112)

(yhdistetyt asiat T‑77/10 ja T‑78/10)

Yhteisön tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Yhteisön sanamerkki L112 – Aikaisempi ranskalainen sanamerkki L.114 – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Tavaroiden samankaltaisuus – Merkkien samankaltaisuus – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta – Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttuminen – Asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 ja 3 kohta – Osittainen mitättömäksi julistaminen

Yhteisön tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Suhteelliset mitättömyysperusteet – Samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten rekisteröity aikaisempi sama tai samankaltainen tavaramerkki (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta) (ks. 73, 76 ja 106–110 kohta)

Aihe

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 9.12.2009 tekemästä päätöksestä (asia R 934/2009-2), joka koskee Lehning entreprisen ja Certmedica International GmbH:n välistä mitättömyysmenettelyä

Ratkaisu

1)

Asiassa T‑77/10:

–        sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 9.12.2009 tekemä päätös (asia R 934/2009‑2) kumotaan sikäli kuin siinä evätään tavaramerkin L112 rekisteröinti ”eläinlääkintätuotteille”

–        kanne hylätään muilta osin

–        Certmedica International GmbH ja SMHV vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan

–        Lehning entreprise velvoitetaan korvaamaan väliintulostaan aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

2)

Asiassa T-78/10:

–        kanne hylätään

–        Lehning entreprise vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja velvoitetaan korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut

–        Certmedica International velvoitetaan korvaamaan väliintulostaan aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.