26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/44


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.11.2012 — Steinberg v. komissio

(Asia T-17/10) (1)

(Kumoamiskanne - Oikeus tutustua asiakirjoihin - Asetus (EY) N:o 1049/2001 - Asiakirjat, jotka koskevat rahoituspäätöksiä avustuksista israelilaisille ja palestiinalaisille kansalaisjärjestöille rauhankumppanuutta sekä demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaa eurooppalaista rahoitusvälinettä koskevien ohjelmien puitteissa - Asiakirjoihin tutustumista koskevan oikeuden osittainen epääminen - Poikkeus, joka koskee yleisen edun suojaa yleisen turvallisuuden alalla - Perusteluvelvollisuus - Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton)

2013/C 26/86

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Gerald Steinberg (Jerusalem, Israel) (edustaja: solicitor T. Asserson)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Tufvesson ja C. ten Dam)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota komission 15.5.2009 tekemä päätös SG.E.3/MV/psi D(2009) 3914, jolla kantajalta evättiin osittain oikeus tutustua tiettyihin asiakirjoihin, jotka koskevat rahoituspäätöksiä avustuksista israelilaisille ja palestiinalaisille kansalaisjärjestöille rauhankumppanuutta (PFP) sekä demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaa eurooppalaista rahoitusvälinettä (EIDHR) koskevien ohjelmien puitteissa.

Määräysosa

1)

Kanne hylätään, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja koska se on osittain selvästi täysin perusteeton.

2)

Gerald Steinberg vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 80, 27.3.2010.