Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 9.6.2011 – TF1 vastaan komissio

(asia C‑451/10 P)

Muutoksenhaku – Valtiontuki – EY 86 artiklan 2 kohta – Julkinen yleisradiopalvelu – Vastustamatta jättämistä koskeva päätös – Näyttö – Yrityksen taloudellinen tehokkuus

1.                     Valtiontuki – Tukia koskevat suunnitelmat – Komission suorittama tutkinta – Alustava vaihe ja kontradiktorinen vaihe – Tuen soveltuvuus yhteismarkkinoille – Arviointivaikeudet – Komission velvollisuus aloittaa kontradiktorinen menettely – Käsite – Vakavat vaikeudet – Todistustaakka ja näyttövelvollisuuden laajuus kumoamiskanteessa, joka kohdistuu vastustamatta jättämistä koskevaan päätökseen (EY 88 artiklan 2 ja 3 kohta; neuvoston asetuksen N:o 659/1999 4 artiklan 3 kohta) (ks. 47–50 ja 52 kohta)

2.                     Muutoksenhaku – Tuomiolauselmassa esitetty ylimääräinen perustelu – Hylkääminen (ks. 62 ja 63 kohta)

Aihe

Valitus unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) yhdistetyissä asioissa T-568/08 ja T-573/08, M6 ja TF1 vastaan komissio, 1.7.2010 antamasta tuomiosta, jolla unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valittajan kanteen, jossa vaadittiin kumoamaan komission 16.7.2008 tekemä päätös K(2008) 3506 lopullinen, joka koski Ranskan tasavallan suunnitelmaa myöntää France Télévision SA:lle 150 miljoonan euron pääomasijoitus – Todistustaakkaa ja todisteiden vastaanottamista koskevien sääntöjen rikkominen – SEUT 106 artiklan 2 kohdan rikkominen – Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun käsite – Vakavien vaikeuksien puuttuminen

Ratkaisu

1)

Valitus hylätään.

2)

Télévision française 1 SA (TF1) velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Canal + ja Ranskan tasavalta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.