5.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/11


Kanne 16.12.2010 — Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta

(Asia C-596/10)

2011/C 72/18

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Dintilhac ja M. Afonso)

Vastaaja: Ranskan tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Ranskan tasavalta on jättänyt noudattamatta arvonlisäverodirektiivin (1) 96–99 artiklan ja liitteen III mukaisia velvoitteitaan, koska se on soveltanut alempaa arvonlisäverokantaa hevoseläimiin, erityisesti hevosiin, liittyviin liiketoimiin silloin, kun niitä ei tavallisesti ole tarkoitettu käytettäväksi elintarviketuotannossa tai maataloudessa

Ranskan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio esittää kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta, jotka koskevat sitä, että arvonlisäverodirektiivin kanssa on ristiriidassa kansallinen lainsäädäntö, jossa yhtäältä sovelletaan alennettua 5,5 prosentin arvonlisäverokantaa liiketoimiin, jotka eivät kuulu tämän direktiivin liitteessä III tarkoitettuihin poikkeuksiin, ja toisaalta alennettua 2,10 prosentin verokantaa tiettyihin liiketoimiin.

Ensimmäisellä kanneperusteellaan kantaja esittää, että sen lisäksi, että Ranskan lainsäädännössä sovelletaan alennettua 5,5 prosentin arvonlisäverokantaa eläviin hevoseläimiin tekemättä eroa niiden käytön perusteella, siinä on vielä muita arvonlisäverodirektiivin ja erityisesti sen liitteessä III olevan 1 ja 11 kohdan kanssa ristiriidassa olevia säännöksiä.

Toisella kanneperusteellaan komissio riitauttaa vastaajan hallinnollisen käytännön, jossa sovelletaan 2,10 prosentin verokantaa elävien eläinten, joita ei ole tarkoitettu lihanjalostukseen, myynteihin henkilöille, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia, ja erityisesti kilpa-, harrastus- ja koulutushevosiin.


(1)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL L 347, s. 1).