15.1.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 13/21


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) on esittänyt 2.11.2010 — Yeda Research and Development Company Ltd ja Aventis Holdings Inc v. Comptroller-General of Patents

(Asia C-518/10)

()

2011/C 13/39

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Yeda Research and Development Company Ltd ja Aventis Holdings Inc

Vastapuoli: Comptroller-General of Patents

Ennakkoratkaisukysymys

Kun arvioidaan, suojaako tuotetta asetuksen (1) 3 artiklan a alakohdassa tarkoitettu ”voimassa oleva peruspatentti”, ja arviointiperusteeseen sisältyy tai arviointiperusteena on se, loukkaisiko tuotteen toimittaminen peruspatenttia, vaikuttaako arviointiin se, onko loukkaamisessa kyse Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuoden 1977 Patents Actilla ja yhteisön muiden jäsenvaltioiden lakeihin sisältyvillä vastaavilla säännöksillä täytäntöönpannun yhteisöpatenttisopimuksen (Community Patent Convention) 26 artiklassa tarkoitetusta välillisestä patenttiloukkauksesta tai patenttiloukkauksessa avustamisesta?


(1)  Lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta 6.5.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 469/2009 (EUVL L 152, s. 1)