28.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 234/27


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Bacău (Romania) on esittänyt 29.6.2010 — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești v. Ștefan Agafiței ym.

(Asia C-310/10)

()

2010/C 234/44

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Bacău

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești

Vastapuolet: Ștefan Agafiței, Apetroaei Raluca, Bărbieru Marcel, Budeanu Sorin, Chiagă Luminița, Crăciun Mihaela, Curpăn Sorin-Vasile, Dabija Mihaela, Damian Mia-Cristina, Danalache Sorina, Dogaru Oana-Alina, Dorneanu Geanina, Galavan Adina-Cătălina, Grancea Gabriel, Radu (Hobjilă) Mădălina, Iacobuț Nicolae Cătălin, Lăcătușu Roxana, Lupașcu Sergiu, Maftei Smaranda, Mărmureanu Silvia, Oborocianu Maria, Panfil Simona, Pânzaru Oana-Georgeta, Păduraru Laurențiu, Pîrjol-Năstase Elena, Pocovnicu Ioana, Pușcașu Alina, Ștefănescu Cezar, Ștefănescu Roxana, Țimiraș Ciprian ja Vintilă Cristina

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Ovatko rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY (1) 15 artikla ja yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun direktiivin 2000/78/EY (2) 17 artikla — molemmat direktiivit on pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä valtioneuvoston asetuksella (ordonanță guvernului) nro 137/2000, sellaisena kuin se on uudelleen julkaistuna ja muutettuna — esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle tai Curte Constituționalăn (Romanian perustuslakituomioistuin) tuomiolle, jossa kansallisia tuomioistuimia kielletään myöntämästä syrjityille kantajille aineellisista ja/tai aineettomista vahingoista asianmukaiseksi katsomaansa korvausta sellaisissa tapauksissa, joissa syrjintään perustuva vahingonkorvaus koskee muulle yhteiskunnalliselle ja ammatilliselle ryhmälle kuin sille, johon kantajat kuuluvat, laissa säädettyjä palkkaoikeuksia? Tältä osin viitataan Curte Constituționalăn 4.12.2008 antamaan tuomioon nro 1325 ja saman tuomioistuimen 25.2.2010 antamaan tuomioon nro 146.

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko kansallisen tuomioistuimen odotettava sellaisten kansallisten säännösten kumoamista tai muuttamista ja/tai sellaisen Curte Constituționalăn oikeuskäytännön muuttamista, joka on mahdollisesti ristiriidassa unionin lainsäädännön kanssa, vai onko sen sovellettava sen käsiteltävänä olevaan asiaan suoraan ja välittömästi unionin lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä siten kuin Euroopan unionin tuomioistuin niitä mahdollisesti tulkitsee, ja jätettävä huomiotta kaikki unionin lainsäädännön kanssa ristiriidassa olevat kansallisen lainsäädännön säännökset ja Curte Constituționalăn tuomiot?


(1)  Rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29.6.2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/43/EY (EYVL L 180, s. 22).

(2)  EYVL L 303, s. 16.