17.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/24


Kanne 28.1.2010 — Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

(Asia C-48/10)

2010/C 100/35

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamies: A. Alcover San Pedro)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

On todettava, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 15.1.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/1/EY (1) (IPPC-direktiivi) 5 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, jotta viranomaiset valvovat 6 ja 8 artiklan mukaisesti annettujen lupien avulla tai ehtoja asianmukaisesti uudelleen tarkistamalla ja tarpeellisesti ajanmukaistamalla, että olemassa olevat laitokset toimivat 3, 7, 9, 10 ja 13 artiklan sekä 14 artiklan a ja b alakohdan sekä 15 artiklan 2 kohdan vaatimusten mukaisesti viimeistään 30.10.2007, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden yhteisön erityissäännösten soveltamista.

Espanjan kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin 2008/1/EY 5 artiklan 1 kohdan mukaan määräaika olemassa olevien laitosten mukauttamiseksi IPPC-direktiivin vaatimuksiin yhdennettyjen ympäristölupien myöntämisen avulla päättyi 30.10.2007.

Tuon päivän jälkeen useat olemassa olevat laitokset jatkoivat toimintaansa Espanjassa ilman kyseistä lupaa. Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan menettelyn aloittamisesta lähtien ympäristölupien myöntämistä koskevaa menettelyä on nopeutettu, mutta tästä huolimatta tätä rikkomista ei ole lopetettu perusteltua lausuntoa varten asetetussa määräajassa eikä komission käytettävissä olevien tietojen mukaan tähän päivään mennessä. Kansallisten viranomaisten perusteltuun lausuntoon antamassa vastauksessa ilmoittamien tietojen mukaan direktiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaisten velvoitteiden noudattamista varten varatun määräajan päättyessä 533 olemassa olevaa laitosta jatkoivat toimintaansa ilman IPPC-direktiivissä edellytettyä ennakkolupaa.

Näissä olosuhteissa on ilmeistä, että Espanjan kuningaskunta jatkaa kyseisen säännöksen mukaisten velvoitteiden noudattamatta jättämistä.


(1)  EUVL L 24, s. 8