Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.9.2011 – komissio vastaan Espanja

(asia C‑90/10)

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Luontodirektiivi – Luontotyyppien suojelu – Luonnonvarainen eläimistö ja kasvisto – 4 artiklan 4 kohta ja 6 artiklan 1 ja 2 kohta – Suojelun painopisteiden ja asianmukaisen suojelun vahvistaminen erityisten suojelutoimien alueille – Kanarian saarilla sijaitsevien erityisten suojelutoimien alueiden asianmukaisen oikeudellisen suojan takaamatta jättäminen)

1.                     Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Unionin tuomioistuimen arviointi siitä, onko kanne perusteltu – Huomioon otettava tilanne – Tilanne perustellussa lausunnossa asetetun määräajan päättyessä (EY 226 artikla) (ks. 25 kohta)

2.                     Ympäristö – Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu – Direktiivi 92/43 – Erityisten suojelutoimien alueet – Jäsenvaltioiden velvollisuudet – Painopisteiden vahvistaminen – Tarvittavia hallintavälineitä ei ole luotu hyväksyvällä määräyksellä – Luontotyyppien heikentymisen ja lajeja koskevien merkittävien häiriöiden estämiseksi tarvittavien toimenpiteiden hyväksymättä jättäminen – Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen (Neuvoston direktiivin 92/43 4 artiklan 4 kohta ja 6 artiklan 1 ja 2 kohta) (ks. 37, 38, 48, 49, 53, 54 ja 62–64 kohta sekä tuomiolauselma)

3.                     Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Komission on osoitettava, että jäsenvaltio ei ole noudattanut jäsenyysvelvoitteitaan – Olettamat, joita ei voida hyväksyä (EY 226 artikla) (ks. 47 kohta)

Aihe

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY (EYVL L 206, s. 7) 4 artiklan 4 kohdan ja 6 artiklan 1 ja 2 kohdan rikkominen – Yhteisön tärkeänä pitämät alueet – Suojelutoimet – Makaronesian luonnonmaantieteellinen alue

Ratkaisu

1)

Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 4 artiklan 4 kohdan ja 6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole

–        vahvistanut direktiivin 92/43 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti suojelun painopisteitä alueellaan sijaitsevilla erityisten suojelutoimien alueilla, jotka vastaavat komission 28.12.2001 tekemässä päätöksessä 2002/11/EY lueteltuja Espanjassa, Makaronesian luonnonmaantieteellisellä alueella olevia yhteisön tärkeänä pitämiä alueita, eikä

–        hyväksynyt tai soveltanut direktiivin 92/43 6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti tarvittavia suojelutoimenpiteitä tai suojelusäännöstöä luontotyyppien heikentymisen sekä lajeja koskevien merkittävien häiriöiden estämiseksi, jotta taataan erityisten suojelutoimien alueiden, jotka vastaavat päätöksessä 2002/11/EY lueteltuja alueita Espanjassa, oikeudellinen suoja.

2)

Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Suomen tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.