6.8.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 232/10


Unionin tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 23.5.2011 (Tribunal de première instance de Namurin (Belgia) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — André Rossius (C-267/10) ja Marc Collard (C-268/10) v. Belgian valtio — valtiovarainministeriö

(Yhdistetyt asiat C-267/10 ja C-268/10) (1)

(EU 6 artiklan 1 kohta - Euroopan unionin perusoikeuskirjan 35 artikla - Poltettavaksi tarkoitettujen tupakkavalmisteiden hallussapito ja myynti - Kansallinen säännöstö, jossa sallitaan valmisteverojen kantaminen tupakkatuotteista - Unionin tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen)

2011/C 232/17

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal de première instance de Namur

Asianosaiset

Kantajat: André Rossius (C-267/10) ja Marc Collard (C-268/10)

Vastaaja: Belgian valtio — valtiovarainministeriö

Väliintulija: Belgian valtio — puolustusministeriö

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyynnöt — Tribunal de première instance de Namur — EU 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 35 artiklan tulkinta — Sellaisen kansallisen säännöstön, joka sallii poltettaviksi tarkoitettujen, tunnustetusti terveydelle vakavasti vahingollisten tupakkavalmisteiden valmistuksen, tuonnin, markkinoinnin ja myynnin, yhteensopivuus ihmisten terveyden suojelun tavoitteen kanssa — Valmisteverojen kantamista tupakkatuotteista koskevien kansallisten säännösten pätevyys edellä mainittujen oikeussääntöjen kannalta

Määräysosa

Euroopan unionin tuomioistuin ei selvästi ole toimivaltainen vastaamaan tribunal de première instance de Namurin (Belgia) 24.3.2010 tekemillään päätöksillä esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin.


(1)  EUVL C 221, 14.8.2010.