26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 27.11.2012 — Valittajana Italian tasavalta sekä muina osapuolina Euroopan komissio, Liettuan tasavalta ja Helleenien tasavalta

(Asia C-566/10 P) (1)

(Muutoksenhaku - Kieliä koskevat järjestelyt - Ilmoitus hallintovirkamiesten ja hallintoavustajien palvelukseen ottamista koskevista avoimista kilpailuista - Julkaiseminen kokonaisuudessaan kolmella virallisella kielellä - Kokeiden kieli - Toisen kielen valinta kolmen virallisen kielen joukosta)

2013/C 26/04

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Italian tasavalta (asiamies: G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato P. Gentili

Muut osapuolet: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja J. Baquero Cruz, avustajanaan avvocato A. Dal Ferro), Liettuan tasavalta ja Helleenien tasavalta (asiamiehet: A. Samoni-Rantou, S. Vodina ja G. Papagianni)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) yhdistetyissä asioissa T-166/07 ja T-285/07, Italia vastaan komissio, 13.9.2010 antamasta tuomiosta, jolla unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi vaatimuksen avoimia kilpailuja EPSO/AD/94/07 (EUVL 2007, C 45 A, s. 3), EPSO/AST/37/07 (EUVL 2007, C 45 A, s. 15) ja EPSO/AD/95/07 (EUVL 2007, C 103 A, s. 7) koskevien kilpailuilmoitusten kumoamisesta

Tuomiolauselma

1)

Unionin yleisen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-166/07 ja T-285/07, Italia vastaan komissio, 13.9.2010 antama tuomio kumotaan.

2)

Varallaololuettelon laatimista tiedotus-, viestintä- ja media-alan hallintovirkamiesten (AD 5) myöhempää palvelukseen ottamista varten koskevasta avoimesta kilpailusta EPSO/AD/94/07, varallaololuettelon laatimista tiedotus- ja viestintäalan hallintoavustajien (AST 3) myöhempää palvelukseen ottamista varten koskevasta avoimesta kilpailusta EPSO/AST/37/07 ja varallaololuettelon laatimista informatiikan (kirjastot ja dokumentaatio) hallintovirkamiesten (AD 5) myöhempää palvelukseen ottamista varten koskevasta avoimesta kilpailusta EPSO/AD/95/07 julkaistut kilpailuilmoitukset kumotaan.

3)

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan Italian tasavallan oikeudenkäyntikulut, ja se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan molemmissa oikeusasteissa.

4)

Helleenien tasavalta ja Liettuan tasavalta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 63, 26.2.2011.