2.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 194/8


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 10.5.2011 — Euroopan komissio v. Ruotsin kuningaskunta

(Asia C-479/10) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Ympäristö - Direktiivi 1999/30/EY - Pilaantumisen valvonta - Ilman PM10-pitoisuuden raja-arvot)

2011/C 194/10

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Alcover San Pedro ja K. Simonsson)

Vastaaja: Ruotsin kuningaskunta (asiamiehet: A. Falk ja C. Meyer-Seitz)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista 22.4.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/30/EY (EYVL L 163, s. 41) 5 artiklan 1 kohdan rikkominen — Ilman PM10-pitoisuuden raja-arvojen ylittäminen vuosina 2005, 2006 ja 2007 alueilla SW 2 ja SW 4 sekä vuosina 2005 ja 2006 alueella SW 5

Tuomiolauselma

1)

Ruotsin kuningaskunta ei ole noudattanut ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista 22.4.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/30/EY 5 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on ylittänyt ilman PM10-pitoisuuden raja-arvot vuosina 2005–2007 alueilla SW 2 ja SW 4 sekä vuosina 2005 ja 2006 alueella SW 5.

2)

Ruotsin kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 328, 4.12.2010.