31.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 98/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 16.2.2012 (Rechtbank van eerste aanleg te Brusselin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) v. Netlog NV

(Asia C-360/10) (1)

(Tietoyhteiskunta - Tekijänoikeus - Internet - Hosting-palvelun tarjoaja - Internetissä toimivan sosiaalisen verkoston alustalle tallennettujen tietojen käsittely - Kyseisten tietojen suodatusjärjestelmän käyttöönotto tekijänoikeutta loukkaavien tiedostojen saataville saattamisen estämiseksi - Yleistä velvollisuutta valvoa tallennettuja tietoja ei ole)

2012/C 98/07

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)

Vastaaja: Netlog NV

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY (EYVL L 167, s. 10), teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (EYVL L 157, s. 45), yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (EYVL L 281, s. 31), tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY (EYVL L 178, s. 1) (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) ja henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12.7.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, s. 37) tulkinta — Internetin kautta kulkevien tietojen käsittely — Internet-yhteyden tarjoaja ottaa käyttöön sellaisen sähköisen viestinnän suodatusjärjestelmän abstraktisti ja ennaltaehkäisevästi, jonka avulla on tarkoitus tunnistaa kuluttaja, jonka oletetaan käyttävän tiedostoja, jotka loukkaavat tekijänoikeuksia tai lähioikeuksia — Kansallinen tuomioistuin soveltaa suhteellisuusperiaatetta viran puolesta — Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi — Yksityiselämän kunnioittamista koskeva oikeus — Ilmaisuvapaus

Tuomiolauselma

Kyseessä olevia direktiivejä, jotka ovat

tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä)

tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY ja

teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY,

luettuina yhdessä ja tulkittuina niiden vaatimusten valossa, joita asiaa koskevien perusoikeuksien suojaamisesta aiheutuu, on tulkittava niin, että ne ovat esteenä sille, että kansallinen tuomioistuin määrää hosting-palveluiden tarjoajan ottamaan käyttöön suodatusjärjestelmän

joka koskee sen palveluiden käyttäjien sen palvelimille tallentamia tietoja

jota sovelletaan erotuksetta kaikkiin käyttäjiin

jota sovelletaan ennakolta

joka toteutetaan täysin hosting-palveluiden tarjoajan omalla kustannuksella

jolle ei ole asetettu ajallista rajoitusta

ja joka pystyy tunnistamaan sellaiset sähköiset tiedostot, jotka sisältävät musiikkiteoksen, elokuvateoksen tai audiovisuaalisen teoksen, jota koskevien immateriaalioikeuksien haltija määräystä vaatinut väittää olevansa, mainittujen teosten sellaisen yleisön saataville saattamisen estämiseksi, joka loukkaa tekijänoikeutta.


(1)  EUVL C 288, 23.10.2010.