Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.12.2016 – DEI vastaan komissio

(asia T-421/09 RENV)

(Kilpailu – Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö – Kreikkalaiset ruskohiilen toimittamisen markkinat ja sähkön tukkumarkkinat – Päätös, jolla toteutetaan erityistoimenpiteitä aikaisemmassa päätöksessä todetun EY 86 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä EY 82 artiklan kanssa, rikkomisen kilpailunvastaisten vaikutusten korjaamiseksi – EY 86 artiklan 3 kohta – Perusteluvelvollisuus – Oikeasuhteisuus – Sopimusvapaus)

1. 

Toimielinten säädökset, päätökset ja muut toimet–Perustelut–Perusteluvelvollisuuden laajuus–Kilpailusääntöjen soveltamisesta tehty päätös

(EY 253 artikla)

(ks. 109 ja 110 kohta)

2. 

Kumoamiskanne–Kanneperusteet–Perustelujen puuttuminen tai puutteellisuus–Aineellista lainmukaisuutta koskevasta perusteesta erillinen peruste

(EY 230 ja EY 253 artikla)

(ks. 111 kohta)

3. 

Euroopan unionin oikeus–Periaatteet–Perusoikeudet–Sopimusvapaus–Rajoitukset–Sallittavuus–Edellytykset–Kilpailusääntöjen mukaisesti tehdyt rajoitukset

(SEU 6 artiklan 3 kohta; Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 artikla; EY 86 artiklan 3 kohta)

(ks. 130–144 kohta)

4. 

Kilpailu–Julkiset yritykset ja yritykset, jotka saavat jäsenvaltioiden myöntämiä erityisoikeuksia tai yksinoikeuksia–Komission valvontavelvollisuuteen perustuva toimivalta–Päätös, jolla otetaan käyttöön erityistoimenpiteitä kilpailusääntöjen rikkomisesta aiheutuneiden kilpailunvastaisten vaikutusten korjaamiseksi–Suhteellisuusperiaatetta ei ole loukattu

(EY 86 artiklan 3 kohta)

(ks. 147–162 kohta)

Aihe

SEUT 263 artiklaan perustuva kanne, jossa vaaditaan erityistoimenpiteiden vahvistamisesta Helleenien tasavallan myöntämistä ja säilyttämistä DEI:n oikeuksista ruskohiilen louhintaan 5.3.2008 tehdyssä komission päätöksessä todetun kilpailusääntöjen rikkomisen aiheuttamien kilpailunvastaisten vaikutusten korjaamiseksi 4.8.2009 tehdyn komission päätöksen K(2009) 6244 lopullinen kumoamista

Ratkaisu

1) 

Kanne hylätään.

2) 

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

3) 

Helleenien tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan