Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 10.10.2012 – Gem-Year ja Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) vastaan neuvosto

(asia T-172/09)

Polkumyynti – Kiinasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonti – Yhteisön teollisuudenalan valitukselle antama tuki – Tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmä – Vahinko – Markkinataloudessa toimivan yrityksen asema – Suurimpien tuotantopanosten kustannukset, jotka heijastavat merkittävässä määrin markkina-arvoja – Asetuksen (EY) N:o 384/96 2 artiklan 7 kohdan b ja c alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 1225/2009 2 artiklan 7 kohdan b ja c alakohta)

1.                     Kumoamiskanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Suoraan ja erikseen luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä koskevat toimet – Asetus polkumyyntitullien käyttöön ottamisesta – Useiden yritysten osalta käyttöön otetut erilaiset tullit – Kanteen tutkittavaksi ottamisen rajoittaminen kukin yrityksen osalta kyseistä yritystä koskeviin asetuksen säännöksiin (EY 230 artiklan neljäs kohta) (ks. 21–25 kohta)

2.                     Yhteinen kauppapolitiikka – Polkumyynniltä suojautuminen – Tutkimus – Komission harkintavalta – Komissiolla ei ole velvollisuutta päättää menettelyä, jos valituksen tuen taso laskee alle raja-arvon, joka on 25 prosenttia yhteisön tuotannosta (Neuvoston asetuksen N:o 384/96, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1225/2009, 5 artiklan 4 kohta) (ks. 42 kohta)

3.                     Yhteinen kauppapolitiikka – Polkumyynniltä suojautuminen – Tutkimus – Tutkimuksen aloittaminen yhteisön teollisuudenalan tekemällä tai sen puolesta tehdyllä valituksella – Valitusta tukevan yhteisön teollisuudenalan edustavuus – Laskeminen – Menetelmä (Neuvoston asetusten N:o 3924/91 3 artiklan 2, 3 ja 4 kohta sekä N:o 384/96, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1225/2009, 5 artiklan 4 kohta) (ks. 44–53 kohta)

4.                     Yhteinen kauppapolitiikka – Polkumyynniltä suojautuminen – Tutkimus – Tarkasteltavana olevan tuotteen määrittäminen – Tekijät, jotka voidaan ottaa huomioon – Toimielinten harkintavalta – Tuomioistuinvalvonnan rajat (Neuvoston asetuksen N:o 384/96, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1225/2009, 1 artiklan 4 kohta) (ks. 58–62 ja 70 kohta)

5.                     Yhteinen kauppapolitiikka – Polkumyynniltä suojautuminen – Vahinko – Huomioon otettavat tekijät – Moninaisuus (Neuvoston asetuksen N:o 384/96, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1225/2009, 3 artiklan 2 ja 5 kohta) (ks. 85, 91–102 kohta)

6.                     Euroopan unionin oikeus – Tulkinta – Menetelmät – Sanamuodon mukainen, systemaattinen, historiallinen ja teleologinen tulkinta – Kyseisen toimen perustelujen huomioon ottaminen (ks. 105–107 kohta)

7.                     Yhteinen kauppapolitiikka – Polkumyynniltä suojautuminen – Polkumyyntimarginaali – Normaaliarvon määrittäminen – Tuonnit asetuksen N:o 384/96 2 artiklan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kaltaisista muista kuin markkinatalousmaista – Markkinatalousmaita koskevien sääntöjen soveltaminen – Suppea tulkinta (Neuvoston asetuksen N:o 384/96, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1225/2009, 2 artiklan 7 kohdan a ja b alakohta] (ks. 117–120, 125–127 ja 130–132 kohta)

8.                     Oikeudenkäyntimenettely – Uusien perusteiden esittäminen käsittelyn kuluessa – Edellytykset – Uusi peruste – Käsite (Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 48 artiklan 2 kohta) (ks. 139 kohta)

9.                     Yhteinen kauppapolitiikka – Polkumyynniltä suojautuminen – Polkumyyntimarginaali – Normaaliarvon määrittäminen Markkinataloudessa toimivan yrityksen aseman myöntäminen – Edellytykset – Tuottajien todistustaakka – Toimielimille kuuluva näytön arviointi – Tuomioistuinvalvonnan rajat (Neuvoston asetuksen N:o 384/96, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1225/2009, 2 artiklan 7 kohdan b ja c alakohta) (ks. 142–145 kohta)

Aihe

Vaatimus lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa 26.1.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 91/2009 (EUVL L 29, s. 1) kumoamiseksi.

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

Gem-Year Industrial Co. Ltd ja Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston ja European Industrial Fasteners Institute AISBL:n oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.