8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/29


Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 17.10.2013 — Birkhoff v. komissio

(Asia F-60/09 RENV)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen tuomion kumoamisen jälkeen - Palkkaus - Perheavustukset - Huollettavana olevaa lasta koskeva lisä - Lapsi, joka ei vakavan sairauden tai vamman vuoksi pysty elättämään itseään - Lisän maksamisen jatkamista koskeva hakemus)

2014/C 71/54

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Saksa) (edustaja: asianajaja C. Inzillo)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Asian palauttaminen tuomion kumoamisen jälkeen — Henkilöstö — Kantajan tekemän sellaisen hakemuksen epäämispäätöksen kumoaminen, jolla kantaja haki henkilöstösääntöjen VII liitteessä olevan 2 artiklan 5 kohdan mukaisen lisän maksamisen jatkamista huollettavana olevan lapsen hyväksi

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Gerhard Birkhoffille asioissa F-60/09 ja T-10/11 P aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

3)

Osapuolet vastaavat omista asiassa F-60/09 RENV aiheutuneista oikeudenkäyntikuluistaan.