Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 16.6.2010 – RANI Slovakia vastaan Hankook Tire Magyarország

(asia C‑298/09)

Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta – Euroopan unioniin liittyminen – Palvelujen tarjoamisen vapaus – Direktiivi 96/71/EY – Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon – Tilapäistä työvoimaa vuokraava yritys – Vaatimus, jonka mukaan yrityksellä on oltava kotipaikka siinä jäsenvaltiossa, jossa palvelu suoritetaan

1.                     Palvelujen tarjoamisen vapaus – Perustamissopimuksen määräykset – Soveltaminen uusiin jäsenvaltioihin – Unkari (EY 49–EY 54 artikla; vuoden 2003 liittymisasiakirjan 2 artiklan 53 ja 54 kohta) (ks. 37–39 kohta ja määräysosan 1 kohta)

2.                     Palvelujen tarjoamisen vapaus – Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen – Direktiivi 96/71 (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71 19 perustelukappale ja 1 artiklan 4 kohta) (ks. 47–51 kohta ja määräysosan 2 kohta)

3.                     Palvelujen tarjoamisen vapaus – Rajoitukset – Tilapäistä työvoimaa vuokraavat yritykset (EY 49–EY 54 artikla) (ks. 56–58 kohta ja määräysosan 3 kohta)

Aihe

Ennakkoratkaisupyyntö – Fővárosi Bíróság – EY 3 artiklan c alakohdan, EY 49, EY 52 ja EY 54 artiklan sekä palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16.12.1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY (EYVL L 18, s. 1) tulkinta – Kansallinen sääntely, jonka mukaan tilapäistä työvoimaa voivat vuokrata ainoastaan ne yritykset, joilla on kotipaikka valtion alueella

Ratkaisu

1)

EY 49–EY 54 artiklaa ei voida tulkita siten, että jäsenvaltion lainsäädäntö, joka koskee tilapäistä työvoimaa vuokraavien yritysten toimintaa ja joka on voimassa tämän valtion liittyessä Euroopan unioniin, on pätevä siihen saakka kunnes Euroopan unionin neuvosto vahvistaa tähän ryhmään kuuluvien palvelujen tarjoamisen vapauttamisen edellytyksiä koskevan ohjelman tai direktiivejä näiden säännösten täytäntöön panemiseksi.

2)

Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16.12.1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY 19 perustelukappaletta ja sen 1 artiklan 4 kohtaa ei voida tulkita siten, että jäsenvaltio voisi varata oikeuden harjoittaa tilapäisen työvoiman vuokrausta vain sellaisille yrityksille, joilla on kotipaikka tämän valtion alueella, tai kohdella niitä suotuisammin kuin toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneita yrityksiä kyseisen toiminnan edellyttämien lupien osalta.

3)

EY 49–EY 54 artiklaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä sellaiselle jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa oikeus harjoittaa tilapäisen työvoiman vuokrausta varataan vain sellaisille yrityksille, joilla on kotipaikka tämän valtion alueella.