30.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 24/33


Kanne 20.11.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Puolan tasavalta

(Asia C-455/09)

2010/C 24/61

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: S. Pardo Quintillán ja Ł. Habiak)

Vastaaja: Puolan tasavalta

Vaatimukset

on todettava, että Puolan tasavalta ei ole noudattanut uimaveden laadun hallinnasta ja direktiivin 76/160/ETY kumoamisesta 15.2.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/7/EY (1) 18 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kaikkia kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä ja toissijaisesti koska se ei ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle

Puolan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Määräaika direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista oikeusjärjestystä päättyi 24.3.2008


(1)  EUVL L 64, s. 37.