30.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 24/27


Kanne 11.11.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Itävallan tasavalta

(Asia C-441/09)

2010/C 24/50

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: D. Triantafyllou ja B.-R. Killmann)

Vastaaja: Itävallan tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Itävallan tasavalta ei ole noudattanut arvonlisäverodirektiivin (1) 96 ja 98 artiklan, luettuina yhdessä liitteen III kanssa, mukaisia velvoitteitaan, koska se soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa eräiden sellaisten elävien eläinten, erityisesti hevosten, luovutukseen, tuontiin ja yhteisöhankintaan, joita ei käytetä ihmisten tai eläinten elintarvikkeiden valmistukseen

Itävallan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio katsoo, että Itävallan liikevaihtovero-oikeus on arvonlisäverodirektiivin 96 artiklan ja 96 artiklan, luettuina yhdessä liitteen III kanssa, vastainen, koska siinä sovelletaan alennettua arvonlisäverokantaa eräiden sellaisten elävien eläinten (erityisesti hevosten), luovutukseen myös silloin, kun näitä eläimiä ei ole tarkoitettu elintarvikkeiden tuottamiseen.

Arvonlisäverodirektiivin liitteen III 1 kohdassa oleva käsite ”elävät eläimet” ei ole itsenäinen ryhmä, vaan se käsittää ainoastaan sellaiset eläimet, joita tavallisesti toimitetaan käytettäväksi ihmisten ja eläinten elintarvikkeina. Tätä tulkintaa tukee tämän säännöksen espanjan-, ranskan-, englannin-, italian-, hollannin-, portugalin-, ja ruotsinkielinen sanamuoto. Lisäksi tätä säännöstä on tulkittava vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan suppeasti, koska säännös on luonteeltaan poikkeus.

Erityisesti hevoseläinten heimoon kuuluvien eläinten osalta etualalla on yksiselitteisesti käyttö kuorma- ja ratsueläimenä (eikä ihmisten tai eläinten elintarvikkeina).


(1)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY; EUVL L 347, s. 1.