18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/3


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Espanja) on esittänyt 28.4.2009 — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) v. Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe ym. ja Ministerio Fiscal

(Asia C-151/09)

2009/C 167/05

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Social Único de Algeciras

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)

Vastaajat: Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe ym. ja Ministerio Fiscal

Ennakkoratkaisukysymykset

Täyttyykö 12.3.2001 annetun direktiivin 2001/23/EY (1) 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu itsenäisyyden säilyttämisen edellytys (käsiteltävänä olevan asian kaltaisessa) tilanteessa, jossa sen jälkeen kun kunta on lunastanut useita eri julkisia palveluja koskevia konsessioita, lunastamiseen asti konsession kohteena olevista palveluista vastanneiden yritysten henkilöstöön kuuluvat työntekijät siirretään kunnan palvelukseen, kun kyseessä ovat poikkeuksetta täysin samat työntekijät, joiden työpaikat ovat samat ja jotka jatkavat samoissa työtehtävissä, samoissa työyksiköissä ja saman välittömän työnjohdon (esimiesten) alaisuudessa kuin ennen lunastamista ilman että heidän työsuhteidensa ehtoja olisi merkittävällä tavalla muutettu, ja kun ainoana erona edeltävään tilanteeseen on se, että nyt heidän ylimpänä työnjohtonaan (välittömien esimiesten yläpuolella) ovat näistä tehtävistä vastaavat kunnalliset toimihenkilöt (kunnan valtuutetut tai kunnanjohtaja)?


(1)  Työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu neuvoston direktiivi 2001/23/EY, EYVL L 82, s. 16