Avainsanat
Tiivistelmä

Avainsanat

Valtiontuki – Sääntöjenvastaisen tuen takaisin periminen – Kansallisen oikeuden soveltaminen – Edellytykset ja rajoitukset

(EY 88 artikla; neuvoston asetuksen N:o 659/1999 14 artiklan 3 kohta)

Tiivistelmä

EY:n perustamissopimuksen [88] artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen N:o 659/1999 14 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, ettei sen vastaista ole se, että olosuhteissa, joissa kyseistä tukea vastaavat summat on jo peritty takaisin, kansallinen tuomioistuin kumoaa muotovirheen vuoksi sääntöjenvastaisen valtiontuen takaisinperintää koskevat maksuunpanopäätökset, kun kansallisessa oikeudessa varmistetaan tämän muotovirheen oikaisumahdollisuus. Tämän säännöksen vastaista sitä vastoin on se, että nämä summat maksetaan, vaikka väliaikaisestikin, uudelleen tämän tuen saajalle.

Asetuksen N:o 659/1999 14 artiklan 3 kohta ilmentää tehokkuusperiaatteen vaatimuksia; tehokkuusperiaatteen mukaan jäsenvaltio, jonka on komission päätöksen mukaisesti perittävä takaisin sääntöjenvastaiset tuet, voi valita keinot, joilla se täyttää tämän velvollisuuden, kunhan valitut toimenpiteet eivät vaikuta unionin oikeuden ulottuvuuteen ja tehokkuuteen.

Sitä, että kansallinen tuomioistuin valvoo sääntöjenvastaisen valtiontuen takaisin perimiseksi tehdyn maksuunpanopäätöksen muodollista lainmukaisuutta ja että se mahdollisesti kumoaa tämän päätöksen siitä syystä, ettei kansallisessa laissa asetettuja muotovaatimuksia ole noudatettu, on pidettävä pelkkänä tehokasta oikeussuojaa koskevan periaatteen, joka on unionin oikeuden yleinen periaate, ilmentymänä. Tällaisesta kumoamisesta saattaa kuitenkin periaatteessa aiheutua se, että asian voittaneella tuensaajalla on kansallisen oikeuden perusteella oikeus vaatia, että sen jo palauttamaa tukea vastaavat summat maksettaisiin sille takaisin. Näin ollen vaaditaan, että kansallisessa oikeudessa on tarvittavat keinot sen estämiseksi, että maksuunpanopäätöksen kumoamisesta aiheutuisi automaattisesti sen summan välitön palauttaminen, jonka maksuvelvollinen on tätä päätöstä noudattaakseen maksanut. Toimivaltaisen viranomaisen on näin pystyttävä oikaisemaan näissä päätöksissä oleva muotovirhe ilman, että sillä olisi edes väliaikaisesti velvollisuutta maksaa sääntöjenvastaisen tuen saajalle takaisin sen näiden kyseisten päätösten noudattamiseksi palauttamia summia.

(ks. 20, 21, 25–27 ja 33 kohta sekä tuomiolauselma)