Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 10.6.2010 – komissio vastaan Portugali

(asia C‑37/09)

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Ympäristö – Lainvastaisesti kaatopaikalle jätettyjen jätteiden huolto – Direktiivi 2006/12/EY – Direktiivi 80/68/ETY

1.                     Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Komission on osoitettava, että jäsenvaltio ei ole noudattanut jäsenyysvelvoitteitaan – Olettamat, joita ei voida hyväksyä (EY 226 artikla) (ks. 28 kohta)

2.                     Ympäristö – Jätteet – Direktiivi 2006/12 – Jäsenvaltioiden velvollisuus varmistaa jätteiden hyödyntäminen tai jätteistä huolehtiminen – Velvollisuus saavuttaa tietty tulos – Jäsenvaltioiden toteuttavia toimenpiteitä koskeva harkintavalta – Rajat (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/12 4 artikla) (ks. 35–39 ja 44 kohta)

3.                     Ympäristö – Jätteet – Direktiivi 2006/12 – Jäsenvaltioiden velvollisuudet jätteen haltijaa kohtaan – Jätteen haltijan käsite – Luvattomien kaatopaikkojen haltijat kuuluvat direktiivin soveltamisalaan (EY 174 artiklan 2 kohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/12 8 artikla) (ks. 46–51 ja 53–55 kohta)

4.                     Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Pohjaveden suojeleminen – Direktiivi 80/68 – Soveltamisala – Direktiivissä olevan luettelon II aineiden epäsuoriin päästöihin johtavat toimet kuuluvat direktiivin soveltamisalaan (EY 174 artiklan 2 kohta; neuvoston direktiivin 80/68 3 ja 5 artikla) (ks. 64–66 kohta)

5.                     Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Pohjaveden suojeleminen – Direktiivi 80/68 – Jäsenvaltioiden velvollisuus rajoittaa luettelon II aineiden pohjaveteen joutumista – Velvollisuus suorittaa näiden aineiden suoria päästöjä koskeva ennakkotutkimus – Jätteiden hautaaminen ilman näiden aineiden aiheuttaman pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi tarvittavia teknisiä varotoimia – Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen (Neuvoston direktiivin 80/68 3 artiklan b alakohta ja 5 artikla) (ks. 74–78 kohta)

Aihe

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Jätteistä 5.4.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/12/EY (EUVL L 114, s. 9), jolla on kodifioitu jätteistä annettu neuvoston direktiivi 75/442/ETY, 4 ja 8 artiklan ja pohjaveden suojelemisesta tiettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta 17.12.1979 annetun neuvoston direktiivin 80/68/ETY (EYVL 1980, L 20, s. 43) 3 ja 5 artiklan rikkominen – Jätteiden sijoittaminen käytöstä poistetuille louhoksille – Limasin, Linosin ja Barreirasin louhokset (Lourosa) – Valvonnan puuttuminen

Ratkaisu

1)

Portugalin tasavalta ei ole noudattanut jätteistä 5.4.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/12/EY, jolla on kodifioitu jätteistä 15.7.1975 annettu neuvoston direktiivi 75/442/ETY, 4 ja 8 artiklan ja pohjaveden suojelemisesta tiettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta 17.12.1979 annetun neuvoston direktiivin 80/68/ETY 3 artiklan b alakohdan ja 5 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä Lourosan kunnassa sijaitseville Limasin, Linosin ja Barreirasin entisille louhoksille laittomasti jätettyjen jätteiden huoltamiseksi.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Portugalin tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kaksi kolmasosaa Euroopan komission oikeudenkäyntikuluista. Komissio vastaa kolmanneksesta omia oikeudenkäyntikulujaan.