26.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 63/7


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.12.2010 — Euroopan komissio v. Maltan tasavalta

(Asia C-351/09) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Ympäristö - Direktiivi 2000/60/EY - 8 ja 15 artikla - Sisämaan pintavesien tila - Seurantaohjelmien laatiminen ja käynnistäminen - Laiminlyönti - Yhteenvetojen antaminen seurantaohjelmista - Laiminlyönti)

2011/C 63/13

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: S. Pardo Quintillán ja K. Xuereb)

Vastaaja: Maltan tasavalta (asiamiehet: S. Camilleri, D. Mangion, P. Grech ja Y. Rizzo)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23.10.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY (EYVL L 327, s. 1) 8 ja 15 artiklan rikkominen — Velvollisuus laatia ja käynnistää ohjelmia pintavesien tilan seuraamiseksi — Velvollisuus antaa yhteenvetoja pintavesien tilan seuraamiseksi laadituista ohjelmista

Tuomiolauselma

1)

Maltan tasavalta ei ole noudattanut yhteisön vesipolitiikan puitteista 23.10.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY 8 ja 15 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole yhtäältä laatinut ja käynnistänyt ohjelmia sisämaan pintavesien tilan seuraamiseksi kyseisen direktiivin 8 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti eikä toisaalta antanut yhteenvetoja sisämaan pintavesien tilan seuraamiseksi laadituista ohjelmista saman direktiivin 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2)

Maltan tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 267, 7.11.2009.