6.8.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 232/4


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 14.6.2011 (Eurooppa-koulujen valituslautakunnan esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Paul Miles ym. v. Eurooppa-koulut

(Asia C-196/09) (1)

(Ennakkoratkaisupyyntö - SEUT 267 artiklassa tarkoitettu jäsenvaltion tuomioistuimen käsite - Eurooppa-koulujen valituslautakunta - Eurooppa-kouluihin lähetettyjen opettajien palkkausjärjestelmä - Palkkoja ei mukautettu Englannin punnan arvon alenemisen jälkeen - Yhteensopivuus SEUT 18 ja SEUT 45 artiklan kanssa)

2011/C 232/06

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Eurooppa-koulujen valituslautakunta

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Paul Miles ym. ja Robert Watson Mac Donald

Vastapuoli: Eurooppa-koulut

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Eurooppa-koulujen valituslautakunta — EY:n perustamissopimuksen 12, 39 ja 234 artiklan tulkinta — EY 234 artiklassa tarkoitetun kansallisen tuomioistuimen käsite — Eurooppa-kouluihin lähetettyjen opettajien palkkiojärjestelmä — Palkkioiden mukauttamatta jättäminen Englannin punnan arvon alenemisen johdosta — Yhdenvertaisen kohtelun ja työntekijöiden vapaan liikkuvuuden periaatteiden loukkaaminen

Tuomiolauselma

Unionin tuomioistuin ei ole toimivaltainen vastaamaan Eurooppa-koulujen valituslautakunnan esittämään ennakkoratkaisupyyntöön.


(1)  EUVL C 193, 15.8.2009.