18.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/12


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.10.2010 (Symvoulio tis Epikrateiasin (Kreikka) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Idryma Typou A.E. v. Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

(Asia C-81/09) (1)

(Sijoittautumisvapaus - Pääomien vapaa liikkuvuus - Yhtiöoikeus - Ensimmäinen direktiivi 68/151/ETY - Lehdistö- ja televisioalalla toimiva osakeyhtiö - Yhtiö ja osakkeenomistaja, jotka omistavat yli 2,5 prosenttia osakkeista - Yhteisvastuullisesti ja täysimääräisesti määrättävä hallinnollinen sakko)

2010/C 346/19

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Symvoulio tis Epikrateias

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Idryma Typou A.E.

Vastaaja: Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Symvoulio tis Epikrateias (Kreikka) — Niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi, 9.3.1968 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 68/151/ETY (EYVL L 65, s. 8) 1 artiklan 1 kohdan tulkinta — Kansallinen säännös, jonka mukaan lehdistön ja televisiotoiminnan alalla toimiva osakeyhtiö ja sen osakkeenomistajat, joiden osakeomistusosuus on suurempi kuin 2,5 prosenttia yhtiön yhtiöpääomasta, ovat yhteisvastuullisesti ja täysimääräisesti vastuussa sellaisten hallinnollisten sakkojen maksamisesta, jotka on määrätty tämän yhtiön toiminnan perusteella

Tuomiolauselma

1)

Niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi, 9.3.1968 annettua ensimmäistä neuvoston direktiiviä 68/151/ETY on tulkittava niin, että se ei ole esteenä yksityiseen televisiotoimintaan ja paikallisradiotoimintaan sovellettavasta oikeudellisesta järjestelmästä ja radio- ja televisiomarkkinoiden sääntelystä sekä muista säännöksistä annetun lain 2328/1995, sellaisena kuin se on muutettuna maksullisten radio- ja televisiopalveluiden tarjoamisesta ja siihen liittyvistä säännöksistä annetulla lailla 2644/1998, 4 §:n 3 momentin kaltaiselle kansalliselle säännökselle, jonka mukaan kyseisen pykälän edellisissä momenteissa säädetyt sakot sellaisen lainsäädännön ja sellaisten ammattieettisten sääntöjen rikkomisesta, joilla säännellään televisioasemien toimintaa, määrätään yhteisvastuullisesti ja täysimääräisesti ei ainoastaan sille yhtiölle, jolla on lupa perustaa televisioasema ja harjoittaa toimintaa sillä, vaan myös kaikille osakkeenomistajalle, joiden osakeomistusosuus on suurempi kuin 2,5 prosenttia.

2)

SEUT 49 ja SEUT 63 artiklaa on tulkittava niin, että ne ovat esteenä edellä mainitun kaltaiselle kansalliselle säännökselle.


(1)  EUVL C 102, 1.5.2009.